Accessibility Tools

Bilde av en jente som pusser tennene med en rød tannbørste.

Digitalisering i den offentlige tannhelsetjenesten – munnen er en del av kroppen, i hvert fall digitalt.

Fylkeskommunekollegiet besluttet 1. september 2023 at fylkeskommunene starter et felles arbeid med formål å avklare videre tilnærming og innretning til journalsystem for tannhelse. "Starte sammen fasen" er nå levert. Torsdag 18.april ble arbeidet forankret i fylkeskommunekollegiet med tilhørende støtte til å starte "Forme sammen fasen."

Bakgrunn

Digitalisering er selve ryggraden i vår samfunnsstruktur. I en stadig mer kompleks og sammenvevd verden står fylkeskommuner og kommuner overfor nye og utfordrende realiteter.

Ifølge SSB mottok over 1,5 millioner nordmenn tjenester fra den offentlige tannhelsetjenesten i 2022, og den lovpålagte prioriteringen tilsier at dette i utstrakt grad var særlig utsatte befolkningsgrupper som blant annet barn, personer på institusjon og brukere av andre kommunale helse- og omsorgstjenester.

Digitalisering av den offentlige tannhelsetjenesten er nødvendig både for å imøtekomme de demografiske endringer i befolkningen, og forventningene innbyggerne har til helsetjenesten. I tillegg må den offentlige tannhelsetjenesten kommunisere og utveksle data digitalt, både internt i fylkeskommunen, mellom fylkeskommuner og med resten av helse- og omsorgstjenestene.

Prosjektet følger Digitaliseringsdirektoratets tilnærming: starte sammen, forme sammen, og levere sammen.

Formål

Målet med prosjektet er å bedre den offentlige tannhelsetjenestens løsninger for lovpålagt dokumentasjon av sin kliniske virksomhet, med særlig satsing på digital samhandling med andre deler av helsevesenet. Bedre analysekapasitet og styring av tjenesten står også sentralt.

Gjennom bedre digital integrering, siktes det mot en helhetlig tilnærming til pasientbehandling hvor pasienten står i sentrum, og munnhelsen sees i sammenheng med den generelle helsen.

Visjonen er å innlemme munnhelse i det bredere helseperspektivet digitalt, og å forbedre samhandling, informasjonsdeling, og analysekapasiteten i tannhelsetjenesten. Fremtidens offentlige tannhelsetjeneste skal tilby mer effektive, trygge og pasientfokuserte tjenester.

-Dette prosjektet er viktig for at fylkeskommunene gjennom tannhelsetjenesten skal kunne levere effektive tjenester av god kvalitet i rett tid, både forebyggende for den enkelte innbygger og gjennom pasientbehandlingen, sier Bjørnar Hafell som er fylkestannlege i Trøndelag og leder av styringsgruppen.

Fase 1 “Starte sammen fasen”

Fase 1 “Starte sammen fasen” er gjennomført i perioden november 2023 til påska 2024. Denne fasen handler om å gå fra å ha et problem til en idé om å starte et samarbeid mellom flere virksomheter eller sektorer. Novari IKS har deltatt i kjernegruppen, der Anne Mette Dørum har vært digitaliseringsrådgiver og ledet det juridiske arbeidet, og Gyri Stavdal har deltatt som juridisk rådgiver. Leveransene fra Fase 1 er godkjent i styringsgruppen og i fylkeskommunekollegiet:

Rapport starte sammen fasen med diagnose, målbilde og juridisk handlingsrom

Faseplan for Fase 2 forme sammen fasen

Ledelsessammendrag

I tillegg har prosjektet levert følgende i “Starte sammen fasen”:

 • Innspill til tannhelseutvalget
 • Søknad til helseteknologiordningen (tildelt 2,1 millioner kroner)
 • Søknad til stimulab-ordningen (beslutning foreligger ikke ennå)

Fylkeskommunekollegiet ga i møte 18. april uttrykk for at det har vært jobbet svært godt, og at dette er et viktig arbeid for fylkeskommunene som det er på høy tid at starter opp, sier Bjørnar Hafell, og understreker samtidig at; -Nå som fase 1 av prosjektet er gjennomført, har vi gjennom den dokumentasjonen som er utarbeidet et godt grunnlag for å sette i gang fase 2.

Munnen er en del av kroppen, i hvert fall digitalt. Collage laget av Knut Lindland, Agder fylkeskommune
Munnen er en del av kroppen, i hvert fall digitalt. Collage laget av Knut Lindland, Agder fylkeskommune

 

Fase 2 “Forme sammen fasen”

Det er i fase 2 “Forme sammen” at den offentlige tannhelsetjenesten skal ta de vanskelige veivalgene knyttet til blant annet monopolsituasjonen for leverandøren av EPJ-løsningen som brukes i dag, samarbeid mellom fylkeskommunene om standardisering for registreringer i pasientjournalen, datadeling og videre felles tjenesteforvaltning og -utvikling. Dette vil besluttes gjennom leveranser fra Fase 2.

I fase 2 vil prosjektet fortsette det gode samarbeidet med KS, og starte et samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet med formål å gjennomføre en innovativ anskaffelse.

Utvalgte leveranser fra fase 2 (lista er ikke komplett):

 • Brukerreiser
 • Konseptvalg
 • Gevinstrealiseringsplan
 • Leverandør- og markedsstrategi
 • Delingsstrategi
 • Budsjettforslag for 2025
 • Gjennomføringsstrategi
 • Interessentanalyse, forankrings- og kommunikasjonsplan
 • Prototyper
 • Juridiske vurderinger
 • Leveransene behandles fortløpende av styringsgruppen og forankres i tråd med interessentanalysen og forankrings- og kommunikasjonsplanen.

Også i fase 2 vil Novari IKS ha en sentral rolle.

Konklusjon

Ved manglende digitalisering vil evnen til samhandling mellom den offentlige tannhelsetjenesten og andre helse- og omsorgstjenester reduseres over tid. Den reduserte samhandlingen og manglende digitaliseringen av tannhelsetjenesten vil føre til en mindre effektiv tjeneste, som i liten grad drives kunnskapsbasert. Forskjellene i tjenestetilbudet regional og nasjonalt vil øke, og begrenset tilgang til nasjonale fellesløsninger på e-helseområdet gir dårligere tjenestetilbud også hos andre helsetjenester.

Digitalisering av den offentlige tannhelsetjenesten er essensiell for å møte fremtidens utfordringer. Gjennom samarbeid, innovasjon, og tilstrekkelig finansiering kan prosjektet realisere sin visjon om den offentlige tannhelsetjenesten som en integrert og pasientfokusert tjeneste.

Novari IKS er stolt av å være en sentral bidragsyter i et prosjekt som er svært viktig både for fylkeskommunene og for innbygger.

Bjørnar Hafjell takker alle dedikerte personer som har bidratt inn i arbeidet, og retter en spesiell takk til Novari som stiller opp med engasjerte og kompetente ressurser – Jeg ser virkelig frem til videre samarbeid i “Forme sammen fasen”, avslutter Hafell.

//

Tekst: Anne Mette Dørum
Fremhevet bilde: Diana Polekhina/Unsplash

Del på sosiale medium

Facebook
Twitter
LinkedIn