Accessibility Tools

vigo møte

Ledig stilling: Prosjektleiar for kontraktsforvaltning

Ønsker du en sentral prosjektlederrolle i et ledende IT- og digitaliseringsselskap? Vil du være en drivkraft for samfunnsnyttig endring i offentlig sektor? Trives du i grensesnittet mellom utviklingsteam, leverandører, kunder og prosjektledelse? Da bør du lese videre - vi har en ledig stilling som prosjektleder for kontraktsforvaltning.

Me har ei ledig stilling og ser no etter ein prosjektleiar som vil bli ein del av det veksande teamet vårt, med ansvar for kontraktsforvaltninga vår av FDV-system. Vigo IKS er eit interkommunalt selskap som er eigd av alle fylkeskommunane i landet og Oslo kommune. Den viktigaste oppgåva til selskapet er å forenkla, forbetra og fornya offentleg forvaltning gjennom utvikling av felles IT-løysingar. Hovudfokuset vårt er innan vidaregåande opplæring, samferdsel og teknologi, men me bidreg også på fleire andre område for å digitalisera offentleg forvaltning i Noreg. Felles for prosjekta våre er at dei er synlege, har samfunnsverdi og baserer seg på moderne teknologi.

Om stillinga

Som prosjektleiar for kontraktsforvaltning vil du ha ansvar for å koordinera og ferdigstilla implementeringa av FDV-systemet ISY Road. Systemet blir brukt av alle fylkeskommunane, forutan Oslo, for planlegging av vedlikehald og drift av vegnettet. Du vil i så måta opptre som eit mellomledd mellom leverandør og bruker, der du vil arbeida med kontinuerleg utvikling av løysinga ut frå behovet frå fylkeskommunane. Du vil også vera ein viktig fagressurs i nye innkjøpsprosjekt og pågåande leveransar.

Ansvarsområdet vil mellom anna inkludera:

 • Ansvar for kontraktsforvaltning av systemet, inkludert oppfølging av kontraktsforpliktingar og samarbeid med leverandørar
 • Koordinering og samarbeid med leverandørar, fylkeskommunar og interne interessentar for å sikra vellykka implementering og vidareutvikling av løysinga
 • Behovskartlegging og brukarstøtte for brukarar i fylkeskommunane, for å sikra optimal utnytting av ISY Road og sikra gevinstrealisering
 • Overvaking og handtering av eventuelle risikoar eller utfordringar i prosjekt og forvaltningsfasen
 • Hjelp til med integrasjon mot andre programvareløysingar
 • Oppgåver og ansvar kan endra seg etter behovet til selskapet

Kva skal til for å lykkast hos oss?

For denne stillinga er motivasjonen din og personlege eigenskapar det viktigaste for oss. Me ser etter deg som trivst med å arbeida med komplekse problemstillingar. Du er ein lagspelar som veit at dei resultata blir utvikla i fellesskap, du tek initiativ og får ting til å skje. Om du evnar å sjå heilskapen, og dessutan er god til å skapa relasjonar og koordinera arbeid på tvers av ulike aktørar, har du allereie gode føresetnader for å lykkast.

Me ser gjerne at du har teknisk forståing og IKT-kompetanse, og dessutan evner å setja deg inn i komplekse system og kontraktar. Erfaring innan kontraktsforvaltning, prosjektleiing og gevinstrealisering vil vera ein fordel. Me ser gjerne at du har relevant utdanning innan tekniske fag eller merkantile fag, men praktisk erfaring kan kompensera for dette. Kjennskap til samferdselssektoren er vidare fordelaktig. Arbeidsspråket er norsk, så det er nødvendig med god norsk formuleringsevne, både munnleg og skriftleg.

Kva kan me tilby deg?

Me tilbyr ein spennande kvardag i eit dynamisk og inkluderande arbeidsmiljø, der du vil få vera med på å forma og utvikla dei digitale løysingane i framtida for fylkeskommunane.

Vidare tilbyr me:

 • Ei viktig rolle i eit leiande IT- og digitaliseringsselskap i sterk vekst.
 • Ein arbeidsplass som verdset og støttar den faglege utviklinga di, der du får arbeida med dyktige og engasjerte kollegaer i tverrfaglege team.
 • Gode høve til lære og vidareutvikla deg gjennom å arbeida med varierte oppgåver og tenesteområde, i tillegg til relevante kurs og sertifiseringar.
 • Ein fleksibel arbeidskvardag der du kan jobba frå din eigen by eller heimanfrå og likevel vera ein viktig del av selskapet vårt, seksjonen vår og våre dedikerte team. Me planlegg også å opna eit kontor i Oslo i 2024.
 • Trygge arbeidsforhold, konkurransedyktige vilkår og gode pensjons- og forsikringsordningar.

Har du spørsmål til stillinga? Ta kontakt med seksjonsleiar for samferdsel, Bjørn Harald Sti, på telefonnummer 469 42 978.

Les meir på finn.no

Del på sosiale medium

Facebook
Twitter
LinkedIn