Accessibility Tools

bilde av ansatte

Ledig stilling: Service Level Manager

Ønsker du en sentral rolle i et ledende IT- og digitaliseringsselskap i sterk vekst? Vil du være med på å forme fremtidens tjenestekvalitet? Trives du i grensesnittet mellom utviklingsteam, leverandører, kunder og prosessledelse? Bli en del av vårt voksende team og ta tjenestekvaliteten til nye høyder - vi har en ledig stilling.

Ledig stilling. Vigo IKS er eit interkommunalt selskap som er eigd av alle fylkeskommunane i landet og Oslo kommune. Den viktigaste oppgåva til selskapet er å forenkla, forbetra og fornya offentleg forvaltning gjennom utvikling av felles IT-løysingar. Hovudfokuset vårt er innan vidaregåande opplæring, samferdsel og teknologi, men me bidreg også på fleire andre område for å digitalisera offentleg forvaltning i Noreg. Me er eit selskap i vekst og i denne ledige stillinga er me på jakt etter ein dyktig og engasjert Service Level Manager til eit av tenesteteama våre!

Arbeidsoppgåver og ansvarsområde

Som Service Level Manger hos oss vil du spela ei sentral rolle i å byggja opp serviceapparatet vårt. Du vil ha ansvar for å etablera og følgja opp tiltak for å sikra effektiv drift og forvaltning av produkt og tenester i tenesteteamet. Teamet har ansvar for programvare for planlegging, prosjektering og utbygging av vegprosjekt. Du vil samarbeida tett med både prosjektleiarar og tenesteansvarlege. Me følgjer i dag opp digitale tenester som er utvikla internt og eksternt. Tenestene blir leverte både direkte og gjennom systemleverandørar.

Du vil ha særleg ansvar for å ha ei heilskapsoversikt over tenester, prosessar og produkt, og dessutan korleis desse speler saman for å mogleggjera verdiskaping på kundesida. Dette omfattar god kommunikasjon og informasjon til alle fylkeskommunar (kunden) og leverandørane.

Arbeidsoppgåver kan inkludera:

 • Ansvar for å følgja opp at tenesteleveransane frå leverandør er i samsvar med kontrakt, SLA-krava (Service Level Agreement).
 • Identifisering av behov hos fylkeskommunane og kommunikasjon av vidareutviklings ønske.
 • Oppfølging av feilhandtering i samsvar med SLA og koordinering av behov for omprioritering og forbetringstiltak.
 • Koordinering og oppfølging ved tryggingshendingar som treffer fleire fylkeskommunar.
 • Oppfølging av kontraktar når det gjeld forvaltning og drift av integrasjonstestmiljø. Koordinering av nye behov knytt til miljø, og skaffa underlag til forhandlingar på vegner av fylkeskommunane for å sikra god tenestekvalitet.
 • Jamleg kontakt med systemansvarlege frå fylkeskommunane for å følgja opp opplevinga i fylka av tenestekvaliteten.
 • Oppgåver og ansvar kan endra seg etter behovet til selskapet.

Kva skal til for å lykkast?

For å lykkast og trivast i stillinga må du ha god forståing for IT og ITIL-rammeverket, og dessutan kjennskap til andre relevante rammeverk og metodar. Det er vidare ønskjeleg med relevant utdanning. God erfaring og praksis kan derimot kompensera for manglande utdanning. Me ønskjer oss at du har erfaring som serviceleiar, prosjektleiar eller liknande, og med utforming og oppfølging av IKT kontraktar og programvare. Kompetanse innan tenestedesign, prosesskartlegging, prosessforbetring og gevinstrealisering vil vera fordelaktig. Forståing for samferdselssektoren vil også bli vektlagt. Du må vidare ha god norsk formuleringsevne, både munnleg og skriftleg.

Me oppmodar også kandidatar med annan tilsvarande erfaring og nyutdanna med relevant utdanning til å søkja.

Motivasjonen din og personlege eigenskapar er også svært viktig for oss, og vil få stor vekt. Om du er løysingsorientert, effektiv og god til å skapa relasjonar og byggja nettverk, har du allereie gode føresetnader for å lykkast. Sjølvstende, struktur og stor interesse for teknologi er andre sentrale nøkkelord for oss.

Kva me kan tilby deg!

Me tilbyr ein spennande kvardag i eit dynamisk og inkluderande arbeidsmiljø, der du vil få vera med på å forma og utvikla dei digitale løysingane i framtida for fylkeskommunane.

Vidare tilbyr me:

 • Ei viktig rolle i eit leiande IT- og digitaliseringsselskap.
 • Ein arbeidsplass som verdset og støttar den faglege utviklinga di, der du får arbeida med dyktige og engasjerte kollegaer i tverrfaglege team.
 • Gode høve til lære og vidareutvikla deg gjennom å arbeida med varierte oppgåver og tenesteområde, i tillegg til relevante kurs og sertifiseringar.
 • Ein fleksibel arbeidskvardag, fortrinnsvis frå hovudkontoret vårt i Porsgrunn.
 • Trygge arbeidsforhold, konkurransedyktige vilkår og gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Endring i arbeidsoppgåver og ansvar må påreknast då Vigo er i ein etableringsfase.

Har du spørsmål til stillinga? Ta kontakt med seksjonsleiar for samferdsel, Bjørn Harald Sti, på telefonnummer 469 42 978.

 

Sjå meir på finn.no

Del på sosiale medium

Facebook
Twitter
LinkedIn