Accessibility Tools

FINT Kulturminnevern

I samarbeid med Riksantikvaren behandles nasjonale tilskuds- og dispensasjonssaker innen kulturminneforvaltningen.
Sist endra: 13. september, 2023

Målgruppe:

Gi ei skildring av kva målgruppe produktet/tenesta er utvikla for. Døme: FINT FLYT er designa for å kunna overføra informasjon frå eit fagsystem til eit anna. Overføring av informasjon frå eGrunnerverv til arkivet frå fylkeskommunen er eit godt døme på bruksområde.

 

Fordelar:

Beskriv fordelane og gevinstane av produktet. Og kva slags utbytte dette kan gi brukar. Døme: FINT FLYT er designa slik at det ikkje krevst utviklarkompetanse for å setja opp integrasjonar mellom til dømes ein fagapplikasjon og ei arkivteneste. Dette blir gjort fint av ein arkivar.

 

Korleis bestilla tenesta?

Sjå under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærare skildring av kva førebuingar de må gjera og kva me treng av informasjon for å setja opp tenesta for organisasjonen deira. Ta kontakt med Vigo IKS her.

 

Grunnleggjande informasjon:

Kva treng me av informasjon?

  • Kontaktinformasjon til den tekniske ressursen deira som me kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av produktet/tenesta.
  • Kontaktinformasjon til andre relevant ressursar som arkiv, økonomi, HR og/eller andre fagressursar hos dykk.