Accessibility Tools

Fagkodar

Alle fag i vidaregåande opplæring har eigne fagkodar. Fagkodane finn du i VIGO Kodeverksbase eller på udir.no.

udir.no finn du også oversikt over kva for nokre nye fagkodar for LK20 og som erstattar fagkodar frå LK06.

Sist endra: 24. april, 2023

Fagkoden FBJ9000

Komprimert opplæring mot sentralt gitt Vg3 eksamen Fagbrev på jobb

Fagkoden FBJ9000 «Komprimert opplæring mot sentralt gitt Vg3 eksamen Fagbrev på jobb» blir nytta for å angi talet på timar teoriopplæring kandidatar får i samband med opplæring Fagbrev på jobb.

Fagkoden skal ikkje skrivast ut på dokumentasjon. Det skal ikkje registrerast karakter på faget. Koden blir nytta i samband med levering av statistikk til Udir og SSB.

Fagkodar for modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for vaksne

I vidaregåande opplæring blir det gjennomført eit forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for vaksne i åtte lærefag. Det er laget eigne læreplanar.

Det er oppretta eigne fagkodar for dei enkelte modulane:

Salsfaget

SLGV100, SLGV101, SLGV102, SLGV103, SLGV104


Logistikkfaget

LOGV100, LOGV101, LOGV102, LOGV103, LOGV104, LOGV105, LOGV106


Gjenvinningsfaget

GJEV100, GJEV101, GJEV102, GJVE103, GJVE104, GJVE105


Kokkefaget

KOKV100, KOKV101, KOKV102, KOKV103, KOKV104, KOKV105, KOKV106


Industrikokkefaget

IKOV100, IKOV101, IKOV102, IKOV103, IKOV104, IKOV105


Produksjonsteknikkfaget

PRTV100, PRTV101, PRTV102, PRTV103, PRTV104, PRTV105


Fiske og fangst

FFAV100, FFAV101, FFAV102, FFAV103, FFAV104, FFAV105, FFAV106


Reinhaldsoperatørfaget

RHOV100, RHOV101, RHOV102, RHOV103, RHOV104


Helsearbeidarfaget

HEAV100, HEAV101, HEAV102, HEAV103, HEAV1004


Betongfaget

BETV100, BETV101, BETV102, BETV1003, BETV104


Målarfaget

MALV100, MALV101, MALV102, MALV103, MALV104, MALV105


Røyrleggarfaget

RLFV100, RLFV101, RLFV102, RLFV103


Tre- og bygginnreiingsfaget

TBYV100, TBYV101, TBYV102, TBYV1003, TBYV104


xxxV100 er felles for alle programområda – Inngang til modulstrukturert fag og yrkesopplæring.

Godkjent vil svara til karakteren 2 eller betre.

For å kunna melda seg opp til fag- og svenneprøve må deltakaren i forsøket ha fått vurdering «Godkjent» i alle modulane.

Fagkode for praksisbrevprøva

Det er oppretta ein felles fagkode for praksisbrevprøva.

Praksisbrevordning er ei ny opplæringsordning innan yrkesfag. Viser til Rundskriv Udir 2-2017.

Koden er PRA3210 – Praksisbrevprøve.

Fagkode FOS9000 - Fagopplæring i skule - lærefag Vg3

Fagkoden skal nyttast for lærlingar som får fagopplæring i skule (alternativ Vg3 i skule).

Det skal ikkje setjast karakter på fagkoden og det er ikkje nødvendig å leggja inn elevtimar på faget. Fagkoden skal berre nyttast på programområde på Vg3 for lærefag med variantane xxxx3F— (alt. xxxx3F1– og xxxx3F2–) og xxxx3H— (xxxx = aktuell programområdekode). Koden er tenkt brukt for å knyta opplæringa til elevane til lærarane.

Informasjon om retningslinjer for registrering av lærlingar/lærekandidatar med fagopplæring i skule finn du her:

Fagopplaering-i-skole-19-10-2015.PDF


Retningslinjene gjeld både for registrering i dei skuleadministrative systema (for skuledelen) og i VIGO (fagopplæringsdelen).

Fagkode TEO9000 - Komprimert opplæring mot skriftleg Vg3 eksamen innan lærefag

Enkelte fylkeskommunar gir ei komprimert opplæring i programfag for praksiskandidatar, eller lærlingar med full opplæring i bedrift, som skal ta skriftleg eksamen på Vg3.

For denne elevgruppa er det oppretta ein ny fagkode: TEO9000 – Komprimert opplæring mot skriftleg Vg3 eksamen innan lærefag.

Fagkoden har ikkje eit fastsett timetal. Kvar enkelt skule må derfor leggja inn aktuelt timetal for kvar enkelt elev. Sjå nærare informasjon om dette i brukarhandbøkene for dei aktuelle skuleadministrative systema.

Programområdekode Blir nytta for personar som tek opplæring som:
xxxx3Y— Praksiskandidat
xxxx3G— Lærling med full opplæring i bedrift rett frå grunnskulen
xxxx3G1– Lærling med full opplæring i bedrift etter Vg1
xxxx3G2– Lærling med full opplæring i bedrift etter Vg2
xxxx3K— Lærekandidat med full opplæring i bedrift rett frå grunnskule
xxxx3K1– Lærekandidat med full opplæring i bedrift etter Vg1
xxxx3K2– lærekandidat med full opplæring i bedrift etter Vg2

xxxx = aktuell programområdekode

Fagkoden kjem ikkje frå Grep, men er godkjend av Udir og SSB som bruk i samband med rapportering av offentleg statistikk.

Me minner også om programområdekodane som skal nyttast i samband med denne opplæringa:

Kvar enkelt fylkeskommune må informera skulane sine om det nye kodeverket.

Fagkodar for førebuande kurs (innføringskurs)

Det er oppretta fagkodar for minoritetsspråklege elevar som går i førebuande kurs (innføringskurs).

Dei nye fagkodane er:

Fagkode Namn
AENG101 Engelsk skriftleg, førebuande min.språkleg
AENG102 Engelsk munnleg, førebuande min.språkleg
AKRO101 Kroppsøving, førebuande min.språkleg
AMAT101 Matematikk, førebuande min.språkleg
ANAT101 Naturfag, førebuande min.språkleg
ANOR101 Norsk skriftleg, førebuande min.språkleg
ANOR102 Norsk munnleg, førebuande min.språkleg
ASAF101 Samfunnsfag, førebuande min.språkleg
AFSP101 Framandspråk, førebuande min.språkleg
AGEO101 Geografi, førebuande min.språkleg
AHIS101 Historie, førebuande min.språkleg
AFAG101 Uspesifisert fag, førebuande min.språkleg
AFAG102 Uspesifisert fag, førebuande min.språkleg
AFAG103 Uspesifisert fag, førebuande min.språkleg

Alle kodane startar med A for å knyta dette til AOLOV0J—- eller AOLOV0J-NM. Det er oppretta tre uspesifiserte fag som kan nyttast dersom dei andre fagkodane ikkje passar.

Fagkoden har ikkje eit fastsett timetal. Kvar enkelt skule må derfor leggja inn aktuelt timetal for kvar enkelt elev. Sjå nærare informasjon om dette i brukarhandbøkene for dei aktuelle skuleadministrative systema.

Fagkoden kjem ikkje frå Grep, men er godkjend av Udir og SSB som bruk i samband med rapportering av offentleg statistikk.

Me minner også om programområdekodane som skal nyttast i samband med denne opplæringa:

Programområdekode Programområde
AOLOV0J— Førebuande kurs (innføringskurs) for minorietsspråklige
AOLOV0J-NM Innføringskurs i norsk for minoritetsspråklege

Kvar enkelt fylkeskommune må informera skulane sine om det nye kodeverket.

Saknar du noko?

Me jobbar for tida med å overføra innhald til den nye nettsida vår. Det er derfor ei moglegheit for at det du leitar etter ikkje er å finna på denne sida, eller at det har vorte flytta til ei anna side.

Ver vennleg og ta kontakt med oss, så hjelper me kvarandre!