Accessibility Tools

Læreplanar

Dei enkelte læreplanane finn du på udir.no.

Vidaregåande opplæring er delt inn i 15 ulike utdanningsprogram.

Sist endra: 24. april, 2023

Forsøkslæreplanar modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for vaksne

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i noen lærefag.

Forsøket blir organisert og utført av Nordland, Oslo, Trøndelag, Innlandet og Agder fylkeskommunar.

Målgruppa for forsøket er vaksne med fullført grunnskuleopplæring eller tilsvarande.

Følgjande forsøkslæreplanar gjeld for perioden 2017-2024:

 • Salsfaget
 • Logistikkfaget
 • Gjennvinningsfaget
 • Kokkefaget
 • Institusjonskokkefaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Fiske og fangst
 • Reinhaldsoperatørfaget

Følgjande forsøkslæreplanar gjeld for perioden 2019-2024:

 • Helsearbeidarfaget
 • Betongfaget
 • Målarfaget
 • Røyrleggarfaget
 • Trevarefaget

Her finn du informasjon om:

Innføringstilbod for språklege minoritetar innan vidaregåande opplæring

For å vera deltakar i eit innføringstilbod må eleven ha rett til særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar jf Opplæringslova § 3-12.

Målet med innføringstilbod er at elevane så raskt som mogleg skal læra seg tilstrekkeleg norsk til å følgja den ordinære opplæringa i norsk skule og nå kompetansemåla i Kunnskapsløftet.

Eleven skal takast inn til eit Vg1 i tilbodsstrukturen (Rundskriv Udir-1-2022) og har rett til å komma inn på eitt av tre utdanningsprogram.

Elevar som går i eit innføringstilbod, bruker av retten sin til vidaregåande opplæring.

Innføringstilbod er eit overgangstilbod som maksimalt skal vara i to år. Tilbodet kan takast ut i grunnskulen og/eller vidaregåande opplæring. I nokre tilfelle kan tilbodet starta i grunnskulen og avsluttast i vidaregåande opplæring. Sjå også informasjon om programområdekodar for grunnskuleopplæring.

Saknar du noko?

Me jobbar for tida med å overføra innhald til den nye nettsida vår. Det er derfor ei moglegheit for at det du leitar etter ikkje er å finna på denne sida, eller at det har vorte flytta til ei anna side.

Ver vennleg og ta kontakt med oss, så hjelper me kvarandre!