Accessibility Tools

Pågående prosjekter

Her kan du lese mer om våre pågående prosjekter.

Sist endret: 4. mai, 2023

eGrunnerverv

Et system for saksbehandling av erverv av grunn. Programmet skal kommunisere med arkiv- og økonomi-systemene i alle fylkeskommuner, gjennom informasjonsmodellen til FINT.

Antall brukere: 110

Tidsplan: Implementert hos fylkene innen 01.01.2024

Prosjektansvarlig: David Hosen mob. 91 73 90 83

Intern teams: Ta kontakt med prosjektansvarlig for tilgang

Isy Road

Et felles FDV-system for fagområdene veidrift, tunnel/elektro, veioppmerking, bru og dekkelegging. Dette systemet skal erstatte 5 andre systemer. Ved utgangen av 2022 er FDV-systemet tatt i bruk av fagområdet veidrift. I 2023 fortsetter arbeidet med de andre fagområdene og migrering av data fra de gamle Statens vegvesen systemene Elrapp og Plania.

Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:

Samhandlingsløsning

Benyttes i samhandlingen mellom entreprenør og byggherre (fylkeskommunene) i utbyggingsprosjekter (prosjekthotell/webhotell).

Løsningen sikrer sporbarhet på bestillinger og ordre mellom partene, og er blant annet svært sentral for å sikre økonomisk sporbarhet i utbyggingsprosjekter. Avtalen for dagens løsning går ut den 31.12.2023.

I løpet av første kvartal 2023, vil Vigo igangsette et prosjekt for å etablere en langsiktig løsning for denne samhandlingen, som ivaretar nødvendig funksjonalitet. Nåværende løsning er utdatert i teknisk sammenheng, så det er ønskelig å få et bredere spekter av funksjonalitet enn det fylkeskommunene har tilgjengelig i dag.  Flere forslag til forbedringer er allerede identifisert.

Det har tidligere vært gjennomført kartlegging av dagens løsning, og det er gjennomført en workshop for kartlegging av behov i en samhandlingsløsning, og arbeidet vil bygge videre på dette.
Etableringen av en ny løsning, vil være første steget på veien for å sikre god oppfølging og sporbarhet av dialogen mellom byggherre og entreprenør. Dette er sentralt for å kvalitetssikre hendelsesforløpet i en utbyggingsfase.


Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:  Ta kontakt med prosjektansvarlig for tilgang

Byggherre-HMS

Fylkeskommunenes rolle som byggherre for alt arbeid som foretas på veinettet, både på drift, vedlikehold og øvrige byggeprosjekter medfører plikt til å følge opp en rekke krav i lov og forskrifter, inkludert politiske vedtak knyttet til HMS.

Byggherre-HMS omfatter i denne sammenheng risikovurderinger, rapportering av uønskede hendelser, ivaretagelse av seriøsitetskrav og oversikt over ytre miljø (forbruk og utslipp). Fylkeskommunene har per i dag svært mangelfull, eller til dels fraværende systemunderstøttelse for å ivareta sine HMS-plikter som byggherre.

Det ble i 2022 derfor påstartet arbeid med en anskaffelse for å få på plass systemer som ivaretar fylkeskommunenes plikter. Det har vært bred involvering av landets fylkeskommuner for å kartlegge og koordinere fylkenes behov. Vigo har prosjektledelsen for arbeidet og har gjennom året fasilitert både digitale og fysiske møter med behovshavere i fylkeskommunene.

Vigo gjennomførte en markedsundersøkelse for å vurdere hvorvidt det finnes aktører som kan levere på fylkeskommunenes behov. Dialogen med markedet dannet grunnlaget for en konkurranse som ble kunngjort høsten 2022. Anskaffelsen og kontraktsinngåelse forventes gjennomført vinteren 2023. Fagmiljøene i fylkeskommunene har vært delaktige i arbeidet gjennom året og har signalisert et tydelig ønske og behov for at Vigo tar et koordinerende ansvar for etablering av nytt oppfølgingssystem for byggherre-HMS i fylkene.  Det er signalisert at Vigos rolle i etableringen vil være en viktig for at fylkene skal kunne etablere ny løsning på en god måte og slik tar ut effekten av systemanskaffelsen.


Antall brukere:

Tidsplan: I anskaffelseprosess – valg av leverandør

Prosjektansvarlig:

Intern teams:

Rapportweb

Erstatning for data- og dokumenthåndteringssystem som inneholder store mengder rapporter om naturfare, grunnforhold, skredhendelser m.m. som ble brukt i Statens vegvesen.

Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:

Deling av fylkene

Tre av dagens fylker er i prosess for å deles inn i nye fylker. Etter ønske fra fylkene på samferdselsområdet, har Vigo igangsatt et prosjekt for å sikre at de nye etablerte fylkene får tilgang til nødvendige IT-løsninger og data i sine nye organisasjoner.

Som en del av arbeidet, ivaretar prosjektet fordeling av lisenser til de nye fylkene, og sikrer at data blir tilgjengelig i de nye fylkene, synkront med at alle sider av GDPR blir ivaretatt.
Prosjektet vil løpe videre i 2023, og Vigo arbeider i tett samarbeid med de tre fylkene som er i prosess for å splittes.


Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:

Materialkontroll

Fylkeskommunene har siden regionsreformen hatt tilgang til Vegvesenets systemer for laboratorietjenester og materialkontroll.

Materialkontroll i veiprosjekter er prosessen med å sikre at alle materialer som brukes i prosjektet, som asfalt, betong og stein, oppfyller spesifikasjonene og kravene som er satt av prosjektledelsen og relevante myndigheter. Dette kan innebære å teste materialene for kvalitet og styrke, samt å sørge for at de er levert i riktige mengder til riktig tid. Materialkontroll er viktig for å sikre at veiprosjektet er sikkert og holdbart, og at det oppfyller kravene til kvalitet og ytelse.

I utbyggingsprosjekter er det strenge lov- og forskriftspålagte krav om å foreta kvalitetskontroll av materialet som benyttes. Dokumentasjon i form av planer og prøvesvar skal bli arkivert. Tilgangen til systemet fylkeskommunene benytter i dag, vil avsluttes ved årsskiftet 2023/2024.  Vigo vil derfor i løpet av 2023, etablere et prosjekt, som skal sikre nødvendig system for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av materialkontroll.


Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

ntern teams:

Måling av dekke

Etter at regionsreformen trådte i kraft, har fylkeskommunene overtatt måleutstyr/biler for måling av dekke- og asfalt på fylkesveiene. Denne avtalen har endelig sluttdato i 2024.

Det er forventet at den nye Vegdataforskriften vedtas primo 2023, så Vigo har planlagt et prosjekt for å kartlegge behov for så å etablere en fremtidig løsning på datainnsamling og analyse av asfalt og dekke på fylkesveiene. Som et ledd i arbeidet, er det naturlig at behov og metode for dekkekartlegging på fylkesveiene blir utarbeidet, samt å se på muligheter for å ta i bruk ny og egnet teknologi for kartlegging av andre tilstander langs fylkesveiene, som siktsoner, veioppmerking og annet.

Prosjektet vil være et sentralt bidrag til å etablere en omforent og helhetlig kartleggings- og vurderingsmetode av veinettet, for å utarbeide nødvendig planer og budsjetter for vedlikehold på fylkesveinettet fremover.


Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:

Dokumentasjonsforvaltning og arkivering

I de digitale løsningene som følger med porteføljen til samferdsel, så er alle arbeidsprosesser lagt opp til at den enkelte ansatte skal arkivere og journalføre selv i fylkeskommunenes sak- og arkivsystemer.

Erfaringsmessig vet vi at det er utfordrende for de ansatte å ta seg tid til manuell arkivering. I tillegg er flere av de digitale løsningene vi i dag jobber i, ikke lagt opp til at vi enkelt og effektiv selv skal arkivere. Et eksempel er det nye systemet innenfor drift og vedlikehold; ISY Road.

Vigo Samferdsel har en ambisjon om at ansatte innenfor vår portefølje skal slippe å bruke tid på manuell arkivering. Arkivering skal være noe som skjer løpende og automatisk mens den ansatte jobber. Ved å ivareta de arkivfaglige hensynene ved å bygge inn arkiveringen automatisk, sikrer vi fylkeskommunenes behov for dokumentasjon, og vi sikrer borgerens og samfunnets rett til innsyn i nåtid og i fremtid.

Sammen med arkivledernettverket i Kollegiet HR, IKT og digitalisering har vi startet opp arbeidsgrupper, hvor ambisjonen er automatisk og innebygd arkivering. Dette er et langsiktig arbeid, og vi er helt i startfasen. Det handler om å kartlegge behov og arbeidsprosesser, for å se hvor det er størst gevinster å hente for automatisk arkivering.


Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon