Accessibility Tools

Pågående prosjekter

Her kan du lese mer om våre pågående prosjekter.

Sist endret: 7. mai, 2024

eGrunnerverv

Et system for saksbehandling av erverv av grunn. Programmet skal kommunisere med arkiv- og økonomi-systemene i alle fylkeskommuner, gjennom informasjonsmodellen til FINT.

Antall brukere: 110

Tidsplan: Implementert hos fylkene innen 01.01.2024

Prosjektansvarlig: David Hosen mob. 91 73 90 83

Intern teams: Ta kontakt med prosjektansvarlig for tilgang

Isy Road

Et felles FDV-system for fagområdene veidrift, tunnel/elektro, veioppmerking, bru og dekkelegging. Dette systemet skal erstatte 5 andre systemer. Ved utgangen av 2022 er FDV-systemet tatt i bruk av fagområdet veidrift. I 2023 fortsetter arbeidet med de andre fagområdene og migrering av data fra de gamle Statens vegvesen systemene Elrapp og Plania.

Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:

Samhandlingsløsning

Benyttes i samhandlingen mellom entreprenør og byggherre (fylkeskommunene) i utbyggingsprosjekter (prosjekthotell/webhotell).

Løsningen sikrer sporbarhet på bestillinger og ordre mellom partene, og er blant annet svært sentral for å sikre økonomisk sporbarhet i utbyggingsprosjekter. Avtalen for dagens løsning går ut den 31.12.2023.

I løpet av første kvartal 2023, vil Vigo igangsette et prosjekt for å etablere en langsiktig løsning for denne samhandlingen, som ivaretar nødvendig funksjonalitet. Nåværende løsning er utdatert i teknisk sammenheng, så det er ønskelig å få et bredere spekter av funksjonalitet enn det fylkeskommunene har tilgjengelig i dag.  Flere forslag til forbedringer er allerede identifisert.

Det har tidligere vært gjennomført kartlegging av dagens løsning, og det er gjennomført en workshop for kartlegging av behov i en samhandlingsløsning, og arbeidet vil bygge videre på dette.
Etableringen av en ny løsning, vil være første steget på veien for å sikre god oppfølging og sporbarhet av dialogen mellom byggherre og entreprenør. Dette er sentralt for å kvalitetssikre hendelsesforløpet i en utbyggingsfase.


Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:  Ta kontakt med prosjektansvarlig for tilgang

Rapportweb

Erstatning for data- og dokumenthåndteringssystem som inneholder store mengder rapporter om naturfare, grunnforhold, skredhendelser m.m. som ble brukt i Statens vegvesen.

Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:

Materialkontroll

Fylkeskommunene har siden regionsreformen hatt tilgang til Vegvesenets systemer for laboratorietjenester og materialkontroll.

Materialkontroll i veiprosjekter er prosessen med å sikre at alle materialer som brukes i prosjektet, som asfalt, betong og stein, oppfyller spesifikasjonene og kravene som er satt av prosjektledelsen og relevante myndigheter. Dette kan innebære å teste materialene for kvalitet og styrke, samt å sørge for at de er levert i riktige mengder til riktig tid. Materialkontroll er viktig for å sikre at veiprosjektet er sikkert og holdbart, og at det oppfyller kravene til kvalitet og ytelse.

I utbyggingsprosjekter er det strenge lov- og forskriftspålagte krav om å foreta kvalitetskontroll av materialet som benyttes. Dokumentasjon i form av planer og prøvesvar skal bli arkivert. Tilgangen til systemet fylkeskommunene benytter i dag, vil avsluttes ved årsskiftet 2023/2024.  Vigo vil derfor i løpet av 2023, etablere et prosjekt, som skal sikre nødvendig system for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av materialkontroll.


Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

ntern teams:

Måling av dekke

Etter at regionsreformen trådte i kraft, har fylkeskommunene overtatt måleutstyr/biler for måling av dekke- og asfalt på fylkesveiene. Denne avtalen har endelig sluttdato i 2024.

Det er forventet at den nye Vegdataforskriften vedtas primo 2023, så Vigo har planlagt et prosjekt for å kartlegge behov for så å etablere en fremtidig løsning på datainnsamling og analyse av asfalt og dekke på fylkesveiene. Som et ledd i arbeidet, er det naturlig at behov og metode for dekkekartlegging på fylkesveiene blir utarbeidet, samt å se på muligheter for å ta i bruk ny og egnet teknologi for kartlegging av andre tilstander langs fylkesveiene, som siktsoner, veioppmerking og annet.

Prosjektet vil være et sentralt bidrag til å etablere en omforent og helhetlig kartleggings- og vurderingsmetode av veinettet, for å utarbeide nødvendig planer og budsjetter for vedlikehold på fylkesveinettet fremover.


Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:

Dokumentasjonsforvaltning og arkivering

I de digitale løsningene som følger med porteføljen til samferdsel, så er alle arbeidsprosesser lagt opp til at den enkelte ansatte skal arkivere og journalføre selv i fylkeskommunenes sak- og arkivsystemer.

Erfaringsmessig vet vi at det er utfordrende for de ansatte å ta seg tid til manuell arkivering. I tillegg er flere av de digitale løsningene vi i dag jobber i, ikke lagt opp til at vi enkelt og effektiv selv skal arkivere. Et eksempel er det nye systemet innenfor drift og vedlikehold; ISY Road.

Vigo Samferdsel har en ambisjon om at ansatte innenfor vår portefølje skal slippe å bruke tid på manuell arkivering. Arkivering skal være noe som skjer løpende og automatisk mens den ansatte jobber. Ved å ivareta de arkivfaglige hensynene ved å bygge inn arkiveringen automatisk, sikrer vi fylkeskommunenes behov for dokumentasjon, og vi sikrer borgerens og samfunnets rett til innsyn i nåtid og i fremtid.

Sammen med arkivledernettverket i Kollegiet HR, IKT og digitalisering har vi startet opp arbeidsgrupper, hvor ambisjonen er automatisk og innebygd arkivering. Dette er et langsiktig arbeid, og vi er helt i startfasen. Det handler om å kartlegge behov og arbeidsprosesser, for å se hvor det er størst gevinster å hente for automatisk arkivering.


Antall brukere:

Tidsplan:

Prosjektansvarlig:

Intern teams:

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon