Accessibility Tools

Samferdsel Wiki

Forklaring av Systemer, programvare, ord og begreper

Sist endret: 7. mars, 2024

Begreper

Forklaringer av ulike begreper som anvendes i forbindelse med seksjon samferdsel. Trykk på nedtrekksmenyene for å lese.

En del av SVVs databasert økonomi- og prosjektstyringsverktøy for sine utbyggingsprosjekter. System for levering av avdragsnota på lektronisk format. Betaling for arbeider på regulerbare poster regnes som en del av den opprinnelige kontrakten, og faktureres derfor på vanlige avdragsnota («A-nota»)

Programvare laget for kostnadsestimering av investeringsprosjekter innen vegsektoren. Anslag er basert på at kostnadsanalysen utføres av en gruppe personer. Kalkylemetoden er basert på trinnvis kalkulasjon etter ovenfra-og-ned prinsippet: Hvert kostnadselement estimeres ved trippelanslag – mest sannsynlig kostnad, laveste og høyeste kostnad. Kostnadselementene som bidrar mest til kalkylens usikkerhet deles opp i mindre enheter som så re-estimeres, helt til estimatets samlede usikkerhet er på et akseptabelt nivå. Eies i sin helhet av Statens vegvesen. Trimble drifter løsningen for FK.

Et forvaltningssystem for bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. Systemet inneholder informasjon om alle bruer på riks- og fylkesvegnettet, inkludert inspeksjoner med brutilstand. I systemet kan man også legge inn tiltaksbeskrivelser med kostnader, og planlegge når tiltak skal utføres.

Datafangst er et webbasert verktøy for kontroll, redigering og registrering av objekter i NVDB.

Et web-basert system som sikrer oppfølging av oppgavene i SVVs entreprisekontrakter. ElRapp benyttes for oppfølging av entreprenør/driftskontrakt. Dette inkluderer mannskapsregistrering, timeregistrering og «R-skjema».

SVVs webbaserte verktøy for samhandling i prosjekt, òg kalla prosjekthotell/webhotell.

FUNK-Ra (Funksjonskontrakt rapporter) genererer rapporter med oversikt over objekter knyttet til en veg. Rapportene som genereres er videre knyttet til et bestemt kontraktsområde.

Fysak er en programvare som Statens kartverk har utviklet og benytter i sin interne produksjon av Geovekst-data. Denne programvaren stilles til rådighet dersom oppdragstaker ønsker å benytte denne.

Statens vegvesens grunnundersøkelsesdatabase. Alt som ligger i GUDB er også overført til NADAG – Nasjonal database for grunnundersøkelser.

SVVs dataverktøy for planlegging, oppfølging og rapportering av teknisk kvalitetskontroll på prosjekt.

SVVs webapplikasjon for dokumentasjon av utførelse og materialkontroll ved vegbygging og bygger på tidligere versjoner av applikasjonen. Applikasjonen gir mulighet til oppbygging av asfalt- og betongresepter og har faste hjelperegistre med krav fra håndbok N200 Vegbygging.

Statens vegvesens system for forvaltning av målestasjoner. Inkluderer database med trafikkregistreringsstasjoner, værstasjoner, kamerastasjoner og tilhørende utstyr.

Statens vegvesens beregningsverktøy for å kartlagge støyutsatte områder langs riks- og fylkesveger.

Nasjonal Vegdatabank. Database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger.

SVV bruker verktøyet Plania til å følge opp forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler og andre objekter på og langs vei som skal ha periodisk tilsyn.

Tunneler og andre veiobjekter er underlagt strenge krav i interne og eksterne retningslinjer. Plania ivaretar prinsippet om systematisk (periodisk) forebyggende drift og vedlikehold. Det vil si vi har oversikt over hva vi har, hva som skal gjøres, når det skal gjøres, og om det er gjort.

Pavement Management System. Programvare for entreprenører. Planlegging av dekkevedlikehold og utlysing av asfalttilbud. Ses i sammenheng med Rosita.

Praktisk styring av usikkerhet sett fra prosjekteiers perspektiv

Data- og dokumenthåndteringssystem som brukes i Statens vegvesen. Inneholder store mengder rapporter om naturfare, grunnforhold, skredhendelser m.m.

Løsning for innsamling og prosessering av måledata (spor-, jevnhet- og friksjonsdata) og standardproduktet TNE. Ses i sammenheng med PMS.

Overordnet styring, kontroll og datainnsamling (engelsk: supervisory control and data acquisition) mye brukt innen automasjons og styringssystemer som en betegnelse for systemer for styring og overvåking av automasjons- eller styringssystemer. For tunnel brukes trafikkstyringssystemer for å overvåke alarmer og styre blant annet bommer, skilt og ventilasjon.

Produkter som gir deg mulighet til å registrere infrastrukturrelaterte data på en kostnadsbesparende, effektiv og sikker måte både fra bilder, kart og ute i felt.

TRANSPORT NETWORK ENGINE. En åpen og konfigurerbar plattform som støtter mange ulike typer applikasjoner og virksomheter som bruker eller administrerer informasjon om transportnettverk.

Trafikkdata er data om trafikk på vegnettet. Statens vegvesens trafikkdata omfatter punktmålinger og strekningsmålinger foretatt med måleutstyr langs vegen. Trafikkdata.no har punktmålinger fra trafikkregistreringsstasjoner på det statlige og fylkeskommunale vegnettet samt noen kommunale veger.

Statistikkgenerator/publikumsløsning for trafikkulykker

Trafikkulykkesregisteret til Statens vegvesen

Verktøy fra Statens vegvesen for å ivareta sikkerhetsforvaltning på norske vegtunneler. Verktøyet er utviklet for å gi tunnelforvaltere og forvaltningsmyndighet støtte til å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriftene.

Lagt ned. Tidligere godbiter fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) – tips om data og om bruk. All ny informasjon vert frå no av publisert på nvdb.atlas.vegvesen.no og drift- og statusmeldingar på nvdbstatus.atlas.vegvesen.no.

Vegkart.no er en kartløsning på internett som kan brukes til å hente data fra NVDB, og få dem presentert på kart eller lastet ned til regneark og SOSI.

Systemet som operatører på VTS benytter for å registrere og distribuere trafikkinformasjon (vegmeldinger) om alle typer hendelser på vegnettet.

Vegviseren viser deg fortløpende posisjon i form av vegreferanse, vegnavn og koordinater, samt at den lar deg ta bilder som stemples med tidspunkt og posisjon i form av koordinater, vegnavn og vegreferanse.

Vegvær er den nasjonale tjenesten for værdata langs veg, og sørger for innsamling, lagring og formidling av værdata.Det er om lag 400 værstasjoner langs riks- og fylkesvegnettet i Norge, og disse registrerer ulike typer meteorologiske og vegmeteorologiske måleverdier avhengig av hvilke sensorer som finnes på den enkelte værstasjon.

Veitrafikksentralene er Statens vegvesens operative enhet for å ivareta trafikkstyring og trafikkinformasjon på europa-, riks- og fylkesveiene.

Hendelser registrert av Vegtrafikksentralen på vegnettet i hele landet med mulighet for filtrering. (Tilgang kan bestilles i Selvbetjening)

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon