Accessibility Tools

Til sensor/oppgaveprodusent

Vil du delta på eksamenssamlinger våren 2023?

Vigo IKS og fylkeskommunene vil våren 2023 arrangere eksamenssamlinger for alle fag med lokalt gitt skriftlig eksamen og lokal sensur. Samlingene vil være digitale i Teams.
Hver samling dekker alle fag med lokalt gitt skriftlig eksamen innen gitte programområder.
Du kan melde deg på samlingen dersom du ønsker å lære mer om eksamen, er oppgaveprodusent, skal være sensor våren 2023 eller vurderer å bli sensor ved en senere anledning.

eksamenssamling

Du finner tidspunkt for hver enkelt samling i påmeldingsskjemaet. Følg denne lenken for å melde deg på eksamenssamling https://forms.office.com/e/dtiaE9fdS7Samlingene

Hver samling dekker flere utdanningsprogram. Du bør melde deg på samlingen til det utdanningsprogrammet som faget ditt tilhører.

Påmeldingsfrist er 31.mars

Velkommen til eksamenssamling.

Sist endret: 24. mai, 2023

Retningslinjer for klagebehandling

Ved klage på lokalt gitt skriftlig eksamen skal hver klage behandles av en klagenemnd oppnevnt av ansvarlig fylkeskommune.

Klagenemndsmedlemmene skal vurdere klagen i samsvar med reglene i forskrift til opplæringslova § 5-9.


Viktige dokumenter ved klagebehandlingen

Eksamensveiledning på nettsiden og i de fagene der det foreligger:

 • Sensorveiledning
 • Vurderingsskjema

Praktiske opplysninger

Ved å logge seg på nettsiden til Utdanningsdirektoratet eller trykke på lenken PAS – eksamen får klagenemndsmedlemmene tilgang til:

 • kontaktinformasjon til medsensor
 • eksamensoppgaven
 • oversikt over alle klagene som skal behandles, karakter fra ordinær sensur og skoletilhørighet
 • informasjon om besvarelsen er levert digitalt eller på papir
 • å laste ned digitale besvarelser og eventuell utført plagiatkontroll
 • å skrive begrunnelse og sette endelig karakter

Informasjon om tilgang til PAS – eksamen får klagenemnden i e-post i forbindelse med oppnevningsbrevet.


Besvarelser

Klagenemnden kan få både papirbaserte, digitalt leverte besvarelser i PAS – eksamen og unntaksvis skannede besvarelser tilsendt på e-post. Besvarelser sendt pr. e-post vil være registrert som papirbesvarelse i PAS.

Digitale besvarelser lastes ned i PAS – eksamen. Besvarelser som mottas på e-post, er sendt begge sensorene samtidig og skal ikke returneres. Filnavnet vil beskrive fagkode, gruppe, kandidatnummer og semester.

Sendingene med papirbesvarelser fra skolene skal inneholde:

 • Følgebrev
 • Besvarelser med eventuelle vedlegg

Besvarelsene skal sendes som registrert post (bedriftspakke dør-til-dør eller ekspress over natten). Skolen oppfordres til å ha en kopi av besvarelsen. Den i klagenemnden som får klagene først, sender videre til neste klagenemndsmedlem innen halvgått tid. Etter endt klagebehandling, returneres besvarelsene til skolen. All forsendelse skal foregå som registrert post, bruk gateadresser.


Vurdering av klage

Klagenemnden skal vurdere om den karakteren som er satt er rimelig eller urimelig, jf. forskrift til opplæringslova, § 5-9.


Opprettholde karakter/ny karakter/begrunnelse

Uavhengig av om karakteren opprettholdes eller om det settes ny karakter, skal dette registreres i PAS – eksamen sammen med begrunnelsen. PAS autogenererer en tekst ut fra hvilken karakter som settes av klagenemnden. Eks. Klagenemnden finner at karakteren ikke er urimelig i forhold til prestasjonen ved eksamen.  Karakteren 2 – TO – opprettholdes. I tillegg skal klagenemnden skrive en begrunnelse som dekker følgende:

 • Hvilke positive elementer og eventuelt hvilke mangler besvarelsen har.
 • Hvilke områder kandidaten må arbeide med for å øke sin kompetanse.
 • En begrunnelse om hvorfor karakteren blir opprettholdt eller endret, samt være en forklaring til kandidaten på vurderingen som er foretatt.

Klagenemnden må være presis i begrepsbruk. Adjektiver som brukes for å beskrive den kompetansen som er vist i eksamensbesvarelsen må være de samme som brukes i beskrivelse av kandidatens kompetanse i eksamensveiledningen. Begge klagenemndsmedlemmene må godkjenne karakter og begrunnelse.

Den ansvarlige fylkeskommune skal kvalitetssikre klagenemndens begrunnelse før klagesensuren godkjennes. Dersom klageansvarlig fylkeskommune mener at klagenemndens begrunnelse ikke er god nok, eller klagenemnden har registrert feil, skal det åpnes for ny vurdering. Klagenemnden skal da gjennomgå og kvalitetssikre sin begrunnelse på nytt.


Klagebehandlingsfrist

Fristen for å gjennomføre klagebehandling vil du se i PAS.


Honorar

Grunnlaget for honorar er antallet behandlede klager. Honoraret og eventuelt utlegg til porto utbetales av klageansvarlig fylkeskommune.

Retningslinjer for sensur

Når du takker ja til å sensurere lokalt gitt skriftlig eksamen innebærer det taushetsplikt i forhold til karakterene som settes.

Viktige dokumenter ved sensureringen:

 • Vurderingsveiledning som du finner i eksamensveiledninger
 • Brukerveiledning for sensurarbeidet i PAS – eksamen som du finner på nettsiden https://vimeo.com/145624179
 • Og i de fagene der det foreligger:
  • Sensorveiledning
  • Vurderingsskjema

Det er kun rektor (for elever) og fylkeskommunen (for privatister) som kan avgjøre om kandidaten har fusket, jf. §§ 3-34 og 4-26. Dersom sensor har mistanke om at kandidaten har fusket til eksamen, skal sensor gi melding om dette til den fylkeskommunen som har ansvar for faget. Sensor skal sette karakter på besvarelsen ut fra reglene for vurdering i forskrift til opplæringslova.


Praktiske opplysninger

Ved å logge seg på nettsiden til Utdanningsdirektoratet eller trykke på lenken PAS – eksamen får sensor tilgang til:

 • kontaktinformasjon til medsensor
 • eksamensoppgaven
 • oversikt over alle besvarelser som skal vurderes samt kontaktinformasjon til skolen
 • informasjon om besvarelsen er levert digitalt eller på papir
 • å laste ned digitale besvarelser dagen etter at eksamen er avholdt
 • å utføre plagiatkontroll
 • å sette karakter

Informasjon om tilgang til PAS – eksamen får sensor i e-post i forbindelse med oppnevningsbrevet.


Besvarelser

Sensor kan få både papirbaserte og digitalt leverte besvarelser.

Digitale besvarelser lastes ned i PAS – eksamen dagen etter eksamen.

Sendingene med papirbesvarelser fra skolene skal inneholde:

 • følgebrev med kontaktinformasjon til sensorene, returadresse til skolen og oversikt over kandidater som har møtt
 • besvarelser med eventuelle vedlegg

Besvarelsene skal sendes som registrert post (bedriftspakke dør-til-dør eller ekspress over natten) så raskt som mulig etter at eksamen er avholdt. Sensor videresender til medsensor innen halvgått tid. Etter endt sensur, returneres besvarelsene til skolen. All forsendelse skal foregå som registrert post, bruk gateadresser.


Sette karakterforslag

Sensorene må individuelt registrere sine karakterforslag i PAS – eksamen for samtlige besvarelser, før de i samråd med medsensor blir enig om og registrerer en endelig karakter.


Sette endelig karakter

Først når begge sensorene har satt sine karakterforslag og bekreftet i PAS – eksamen, vil de kunne se hverandres karakterforslag og sette endelig karakter. Dette kan gjøres enten pr.telefon eller ved at sensorene møtes. Det gjennomføres ikke fellessensur. Hvis sensorene avtaler å møtes, og dette krever reise, skal dette være avtalt på forhånd med oppdragsgiver. Endelig karakter føres i PAS – eksamen. Det er kun andresensor som har adgang til å registrere endelig karakter.


Uenighet om karaktersetting

Dersom sensorene ikke blir enige om endelig karakter, er det andresensor som avgjør, jfr. § 3-28, 6. ledd.


Manglende besvarelse

Dersom det mangler besvarelse til en kandidat som står oppført som deltatt i PAS – eksamen, må sensor ta kontakt med den aktuelle skolen/fylkeskommunen. Kontaktinformasjon vil være tilgjengelig i PAS – eksamen.


Sensurfrist

Sensurfristen står i oppdragsbrevet og må overholdes. Fristen for å sette endelig karakter vil du også se i PAS når du er innlogget.


Honorar

Grunnlaget for honorar er antallet sensurerte besvarelser. Det gis ikke honorar for kandidater som er registrert med MB (manglende besvarelse). Utlegg til porto refunderes etter avtale med oppdragsgiver. Ta kontakt med oppdragsgiver ved spørsmål om honorar.

Fagkoder

De fleste fagkodene innenfor avionikerfaget, flyfaget og romteknologi inngår ikke i landssamarbeidet. Unntatt er fagkodene AVI4003 og AVI4030.

Rutiner for påmelding etter fristen

Ved påmelding etter fristen i fag der det ikke er noen oppmeldte, må fylkeskommunen som har akseptert påmeldingen, selv utarbeide eksamensoppgave og administrere sensuren og klagesensuren.

Oppgaveproduksjon

Oppgaveproduksjonen foregår i et lukket arbeidsrom der nemnden får tilgang til maler og retningslinjer. Det skal utarbeides eksamensoppgaver til alle fagkoder med oppmeldte kandidater innen oppmeldingsfristens utløp. Informasjon om oppgaveproduksjon i landssamarbeidet er tilgjengelig i PGSD. PGSD er en løsning for sikker lagring og utveksling av dokumenter, og brukes i forbindelse med utvikling av eksamensoppgaver for oppgavenemdene ved lokal gitt eksamen.

Oppgavemalene i PGSD skal benyttes.

Rammeverk for lokalt gitt skriftlig eksamen finner du her.

Ansvar for oppgaver og sensur i landssamarbeidet

Du finner oversikt over hvilke fylkeskommuner som har ansvar for de ulike fagkodene ved å åpne denne filen:

Ansvarfordeling for våren 2023 finner du ved å åpne dokumentet under:

Brukerstøtte ved digital eksamen

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!