Accessibility Tools

Til sensor/oppgaveprodusent

Er du oppnevnt som oppgaveprodusent eller sensor i landssamarbeidet finner du nyttig informasjon på denne siden.

Sist endret: 16. februar, 2024

Eksamenssamling i landssamarbeidet

Fylkeskommunene planlegger eksamenssamlinger for sensorer og oppgaveprodusenter i landssamarbeidet våren 2024. Samlingene er faguavhengige og det arrangeres 2 like samlinger på ulike tidspunkt, for å gi flest mulig anledning til å stille.

Tidspunkt:

09.04.24 kl. 12.00 – 14.00 Teamsmøte

11.04.24 kl. 15.00 – 17.00 Teamsmøte

Nærmere informasjon om program kommer.

Velkommen

Bilde av mennesker som arbeider med penn, papir og PC.
Oppgaveutvikling

Retningslinjer for sensur

Når du takker ja til å sensurere lokalt gitt skriftlig eksamen innebærer det taushetsplikt i forhold til karakterene som settes.

Viktige dokumenter ved sensureringen:

 • Vurderingsveiledning som du finner i eksamensveiledninger
 • Brukerveiledning for sensurarbeidet i PAS – eksamen som du finner på nettsiden Sensurere eksamen (udir.no)
 • Og i de fagene der det foreligger:
  • Sensorveiledning
  • Vurderingsskjema

Det er kun rektor (for elever) og fylkeskommunen (for privatister) som kan avgjøre om kandidaten har fusket, jf. §§ 3-34 og 4-26. Dersom sensor har mistanke om at kandidaten har fusket til eksamen, skal sensor gi melding om dette til den fylkeskommunen som har ansvar for faget. Sensor skal sette karakter på besvarelsen ut fra reglene for vurdering i forskrift til opplæringslova.


Praktiske opplysninger

Ved å logge seg på nettsiden til Utdanningsdirektoratet eller trykke på lenken PAS – eksamen får sensor tilgang til:

 • kontaktinformasjon til medsensor
 • eksamensoppgaven
 • oversikt over alle besvarelser som skal vurderes samt kontaktinformasjon til skolen
 • informasjon om besvarelsen er levert digitalt eller på papir
 • å laste ned digitale besvarelser dagen etter at eksamen er avholdt
 • å utføre plagiatkontroll
 • å sette karakter

Informasjon om tilgang til PAS – eksamen får sensor i e-post i forbindelse med oppnevningsbrevet.


Besvarelser

Alle besvarelser skal være digitale i PAS. Enten ved at besvarelsen er skrevet direkte inn i nytt eksamens og prøvesystem, eller ved at besvarelser er scannet og lastet opp i PAS.


Sette karakterforslag

Sensorene må individuelt registrere sine karakterforslag i PAS – eksamen for samtlige besvarelser, før de i samråd med medsensor blir enig om og registrerer en endelig karakter.


Sette endelig karakter

Først når begge sensorene har satt sine karakterforslag og bekreftet i PAS – eksamen, vil de kunne se hverandres karakterforslag og sette endelig karakter. Dette kan gjøres enten pr.telefon eller ved at sensorene møtes. Det gjennomføres ikke fellessensur. Hvis sensorene avtaler å møtes, og dette krever reise, skal dette være avtalt på forhånd med oppdragsgiver. Endelig karakter føres i PAS – eksamen. Det er kun andresensor som har adgang til å registrere endelig karakter.


Uenighet om karaktersetting

Dersom sensorene ikke blir enige om endelig karakter, er det andresensor som avgjør, jfr. § 3-28, 6. ledd.


Manglende besvarelse

Dersom det mangler besvarelse til en kandidat som står oppført som deltatt i PAS – eksamen, må sensor ta kontakt med den aktuelle skolen/fylkeskommunen. Kontaktinformasjon vil være tilgjengelig i PAS – eksamen.


Sensurfrist

Sensurfristen står i oppdragsbrevet og må overholdes. Fristen for å sette endelig karakter vil du også se i PAS når du er innlogget.


Honorar

Honoraret utbetales av sensuransvarlig fylkeskommune.

Retningslinjer for klagebehandling

Ved klage på lokalt gitt skriftlig eksamen skal hver klage behandles av en klagenemnd oppnevnt av ansvarlig fylkeskommune.

Klagenemndsmedlemmene skal vurdere klagen i samsvar med reglene i forskrift til opplæringslova § 5-9.


Viktige dokumenter ved klagebehandlingen

Eksamensveiledning på nettsiden og i de fagene der det foreligger:

 • Sensorveiledning
 • Vurderingsskjema

Praktiske opplysninger

Ved å logge seg på nettsiden til Utdanningsdirektoratet eller trykke på lenken PAS – eksamen får klagenemndsmedlemmene tilgang til:

 • kontaktinformasjon til medsensor
 • eksamensoppgaven
 • oversikt over alle klagene som skal behandles, karakter fra ordinær sensur og skoletilhørighet
 • informasjon om besvarelsen er levert digitalt eller på papir
 • å laste ned digitale besvarelser og eventuell utført plagiatkontroll
 • å skrive begrunnelse og sette endelig karakter

Informasjon om tilgang til PAS – eksamen får klagenemnden i e-post i forbindelse med oppnevningsbrevet.


Besvarelser

Alle besvarelsene skal være digitale i PAS.  Enten ved at esvarelsen er skrevet inn direkte i nytt eksamens og prøvesystem, eller ved at besvareldene er scannet og lastet opp i PAS.  Unntaksvis kan det dukke opp papirbesvarelser. Informasjon om tilgang til PAS finner sensorene i oppnevningsbrevet.


Vurdering av klage

Klagenemnden skal vurdere om den karakteren som er satt er rimelig eller urimelig, jf. forskrift til opplæringslova, § 5-9.


Opprettholde karakter/ny karakter/begrunnelse

Uavhengig av om karakteren opprettholdes eller om det settes ny karakter, skal dette registreres i PAS – eksamen sammen med begrunnelsen. PAS autogenererer en tekst ut fra hvilken karakter som settes av klagenemnden. Eks. Klagenemnden finner at karakteren ikke er urimelig i forhold til prestasjonen ved eksamen.  Karakteren 2 – TO – opprettholdes. I tillegg skal klagenemnden skrive en begrunnelse som dekker følgende:

 • Hvilke positive elementer og eventuelt hvilke mangler besvarelsen har.
 • Hvilke områder kandidaten må arbeide med for å øke sin kompetanse.
 • En begrunnelse om hvorfor karakteren blir opprettholdt eller endret, samt være en forklaring til kandidaten på vurderingen som er foretatt.

Klagenemnden må være presis i begrepsbruk. Adjektiver som brukes for å beskrive den kompetansen som er vist i eksamensbesvarelsen må være de samme som brukes i beskrivelse av kandidatens kompetanse i eksamensveiledningen. Begge klagenemndsmedlemmene må godkjenne karakter og begrunnelse.

Den ansvarlige fylkeskommune skal kvalitetssikre klagenemndens begrunnelse før klagesensuren godkjennes. Dersom klageansvarlig fylkeskommune mener at klagenemndens begrunnelse ikke er god nok, eller klagenemnden har registrert feil, skal det åpnes for ny vurdering. Klagenemnden skal da gjennomgå og kvalitetssikre sin begrunnelse på nytt.


Klagebehandlingsfrist

Fristen for å gjennomføre klagebehandling vil du se i PAS.


Honorar

Honoraret utbetales av klageansvarlig fylkeskommune.

Fagkoder

De fleste fagkodene innenfor avionikerfaget, flyfaget og romteknologi inngår ikke i landssamarbeidet. Unntatt er fagkodene AVI4003 og AVI4030.

Oppgaveproduksjon

Som oppgaveprodusent må du sette deg inn i Rammeverket for lokalt gitt skriftlig eksamen. Du vil trenge opplæring i eksamens- og prøvesystemet. Her vil ansvarlig fylkeskommune bistå med opplæring og veiledning, men det må også forventes egentrening ved å arbeide i systemet. Udir har utarbeidet kompetansepakke for opplæring i eksamens- og prøvesystemet, denne finner du ved å følge denne lenken: Alle åpne emner (instructure.com)  I tillegg så kan oppgaveutviklere nytte seg av kunnskapsdatabasen til Udir. Denne finner du ved å følge denne lenken: Kunnskapsdatabasen – Kunnskapsdatabasen for eksamens- og prøvesystemet – Confluence (udir.no)

Det er finnes en brukerstøttetjeneste som både oppgaveprodusenter og ansvarlig fylkeskommune kan nytte seg av. Dersom du som oppgaveprodusent trenger tilgang til brukerstøttetjenesten, tar du kontakt med fylkeskommunene som har oppnevnt deg som oppgaveprodusent.

Det skal utarbeides eksamensoppgaver til alle fagkoder med oppmeldte kandidater innen oppmeldingsfristens utløp.

Rammeverk for lokalt gitt skriftlig eksamen finner du som pdf her:

Ansvar for oppgaver og sensur i landssamarbeidet

Du finner oversikt over hvilke fylkeskommuner som har ansvar for de ulike fagkodene ved å åpne denne filen:

Ansvarfordeling for våren 2023 finner du ved å åpne dokumentet under:

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!