Accessibility Tools

Programområder

Sist endret: 7. mars, 2024

Søknad om nye programområdekoder

Enkelte fylkeskommuner oppretter ny opplæringstilbud som et alternativ til den offisielle programområdekoden (grunnkoden).

Det kan være ønske om oppretting av nye koder som varianter.

Fylkene må søke om slike koder innen 1. november hvert år. Slik søknad sendes til leder av Vigo kodeverksgruppe Trude Riple på e-post .

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne

I videregående opplæring blir det gjennomført forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i åtte lærefag (Forsøk 2017-2024) og fem lærefag (Forsøk 2019-2024).

Det er laget egne læreplaner.

Forsøkene blir organisert og utført av Nordland, Oslo, Trøndelag, Innlandet og Agder fylkeskommuner

Det er opprettet egne programområdekoder for disse tilbudene:

Forsøk 2017-2024

Fagkode Navn
SSSLG3MV– Salgsfaget
SSLOG3MV– Logistikkfaget
TPGJE3MV– Gjenvinningsfaget
RMKOK3MV– Kokkfaget
RMIKO3MV– Institusjonskokkfaget
TPPRT3MV– Produksjonsteknikkfaget
NAFFA3MV– Fiske og fangst
BARHO3MV– Renholdsoperatørfaget

Forsøk 2019-2024

Fagkode Navn
HSHEA3MV– Helsearbeiderfaget
BABET3MV– Betongfaget
BAMAL3MV– Målarfaget
BARLF3MV– Røyrleggarfaget
BATBY3MV– Trevarefaget

Det er videre opprettet ny programområdekategori:

 • MV = Modulstrukturert opplæring for voksne
 • Til programområdekoden er det egne fagkoder.

Forberedende kurs for minoritetsspråklige

AOLOV0J—  Forberedende kurs for minoritetsspråklige

Koden benyttes av fylkeskommuner som velger å tilby elevene et år 0.Opplæring på AOLOV0J— ligger utenfor tilbudsstrukturen (Rundskriv Udir-1-2022).Eleven bruker ikke av sin rett til videregående opplæring. Elevene har ikke rettigheter etter opplæringsloven (som f.eks spesialundervisning).

Yrkessjåførkurs for voksne

Landslinjetilbudet – Yrkessjåførkurs for voksne, halvårig har fått ny programområdekode.

Yrkessjåfør ligger nå under utdanningsprogram Teknologi- og industrifag. Ny kode er TPYSL3L—.

Fagkodene som er knyttet til dette kurset er: YSL2001, YSL2002, YSL3001 og YSL3002.


Yrkessjåfør – 491 timers kurs teoriopplæring

Enkelte fylkeskommuner gir tilbud om 491 timers kurs – teoriopplæring for yrkessjåfører. Kurset sikter mot prøve i yrkesjåførforskriften §16.

Yrkessjåfør ligger nå under utdanningsprogram Teknologi- og industrifag. Ny kode er TPYRK3L— Yrkessjåfør, teoriopplæring 491 timer mot prøve i yrkessjåførforskriften § 16, landslinje.
(Koden SSYRK3L— går ut våren 2023. Dvs siste skoleår er 2022-2023)

Det er også opprettet en fagkoden for denne opplæringen YRK9000 Teoriopplæring 491 timer mot prøve i Yrkessjåførforskriften §16.

Fagkoden kommer ikke fra Grep, men er godkjent av Udir og SSB som bruk i forbindelse med rapportering av offentlig statistikk.


I tillegg må følgende prøver avlegges:

Fagkode Navn
YRK3002 Yrkessjåførforskriften, § 16
YRK3102 Skriftlig eksamen på Vg3 (i henhold til Forskrift til opplæringsloven §3-54, 1. og 2. ledd og § 3-55, 2. og 3. ledd)
YRK3001 Fagprøven

Den enkelte fylkeskommune må informere sine skoler om ny programområdekode.

Programområdekoder for grunnskoleopplæring

I VIGO Kodeverksbase ligger det flere programområdekoder for grunnskoleopplæring. Nedenfor informerer vi om hvilken programområdekode som skal benyttes for de forskjellige tilbudene.


GSGSK0—-  Grunnskole

Koden benyttes for de ordinære grunnskoletilbudene.


GSGSK0C—  Grunnskole for minoritetsspråklige

Koden benyttes for de ordinære grunnskoletilbudene som er tilrettelagt for minoritetsspråklige.


GSGSK0J-GR  Grunnskole med innføringstilbud for minoritetsspråklig

(Tidligere programområdenavn Innføringsår med grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige)

 • Koden benyttes for elever som kommer inn under innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever.
 • De skal har rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter jf Opplæringslova § 2-8.
 • Dvs elevene skal være i ungdomsskolealder.
 • Tilbudet skal kvalifisere for inntak til videregående opplæring.

GSGSK0MG–  Grunnskole, mer grunnskoleopplæring (16-24 år)

Koden benyttes for ungdom som får grunnskoleopplæring etter Opplæringslova § 4A-1, andre ledd.

For å kunne få et tilbud om mer grunnskoleopplæring må ungdommen:

 • være under 24 år gammel
 • ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven Opplæringslova § 3-1
 • ha behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring
 • ha lovlig opphold i landet

Etter gjennomført GSGSK0MG– har ungdommen rett til full videregående opplæring.
Ungdommer som mottar dette tilbudet regnes som deltakere (ikke elever) og bruker derfor ikke av ungdomsretten.

Utfyllende informasjon finner du på udir.no.


GSGSK0VO–  Grunnskole for voksne

Koden benyttes for elever som har rett til grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringslova § 4A-1, første ledd.


GSGSK0MV–   Forberedende voksenopplæring (FVO)

Opplæringstilbudet er i regi av Kompetanse Norge.

Det er et forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring.

Utfyllende informasjon finner du på Kompetanse Norge.

Det er opprettet egne fagkoder for denne opplæringen

Gjelder engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Vurderingsform:

 • Modul 1 og 2 – Godkjent / Ikke godkjent
 • Modul 3 – Tallkarakterer 1-6
 • Modul 4 – Tallkarakterer 1-6 – standpunktkarakter og kandidaten kan blir trukket ut til eksamen.

Det er kun modul 4 som blir importert i VIGO og er med i poengberegningen.

Fullført alle fag på modul 4 gir grunnlag for inntak til videregående opplæring.

Det er viktig å bruke riktige programområdekoder (GSKSK0-koder) for elever som tar 5-fagsprøven (Grunnskole VO).

GSGSK0—- (ordinær grunnskole) må ikke benyttes.

Følgende må være innfridd for å ha inntaksgrunnlag til videregående Vg1:

 • GSGSK0C— Grunnskole for min.spr
 • GSGSK0S-1- Grunnskole VO min spr,1.år
 • GSGSK0S-2- Grunnskole VO min spr,2.år
 • GSGSK0S-3- Grunnskole VO min spr,3.år
 • GSGSK0S-4- Grunnskole VO min spr,4.år
 • GSGSK0S-5- Grunnskole VO,1.år
 • GSGSK0S-6- Grunnskole VO,2.år
 • GSGSK0S-7- Grunnskole VO,3.år
 • GSGSK0S-8- Grunnskole VO,4.år
 • GSGSK0VO– Grunnskole for voksne

Litt om hvorfor bruke kode for 5-fagsprøve:

Dersom dere benytter programmoråde GSGSK0—- på en elev som tar 5-fagsprøven, vil det være for få fag til at kompetansebeviset poengberegnes. Da kreves det 8 tellende karakterer. Ofte har de kroppsøving som likevel gjør at de passerer 8 tellende karakterer, men det er ikke et fag som skal være med å telle i 5-fagsprøven. Brukes GSGSK0—- får dere heller ikke en sjekk på at eleven har bestått 5 obligatoriske fag, 2 av 3 valgfrie fag, og en muntlig og en skriftlig eksamen.

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!