Accessibility Tools

VIGO Opplæring

Sist endret: 17. mars, 2023

Generell informasjon om VIGO Opplæring

Her finner brukerne av systemet informasjon om VIGO Opplæring.

VIGO Opplæring Inntak består av følgende funksjoner:

 • Inntakssystem for videregående opplæring
 • Tilbudsstruktur/klasseordningsregister for fylkeskommunene
 • Saksbehandlerverktøy for inntak av elever etter fortrinnsrett, individuell behandling, minoritetsspråklige og poenginntak.
 • Database for elever innen videregående opplæring, privatister og voksenopplæring.
 • Standarddokumentverktøy
 • Systemparameterfunksjoner
 • Eksport av inntaksdata til videregående skoler
 • Import av elev-, programområder-, fag- og karakterdata for personer i videregående opplæring.
 • Statistikk og rapporteringsverktøy for sentrale og lokale rapporteringer

Poengberegning fra grunnskolen til Vg1

Oversikten henviser til skriv fra Utdanningsdirektoratet “Føring av vitnemål og kompetansebevis fra grunnskolen i Kunnskapsløftet”

EksemplerPoengberegning2016oppdatert27-05-2016.pdf


Behandlingskategorier ved innsøking

Koder for behandlingskategoriene som benyttes ved innsøking på fortrinnsrett, individuell behandling og minoritetsspråklige.

Her finner dere kodeverk for behandlingskategoriene som skal benyttes ved innsøking på fortrinnsrett, individuell behandling eller minoritetsspråklige. Kodeverket finner dere også på 5S025.

Behandlingskategorier-pr-02.10.2014.pdf

VIGO Opplæring Fagopplæring består av følgende funksjoner:

 • Database for lærlinger/lærekandidater, lærebedrifter, faglige ledere, prøvenemndsmedlemmer
 • Saksbehandlingsverktøy for fagopplæringen
 • Registrering av lærekontrakter og opplæringskontrakter
 • Registrering av fag-/svenne- og kompetanseprøver
 • Utskrift av fag- og svennebrev
 • Utskrift av kompetansebevis og vitnemål for fagopplæring
 • Masseregistrering av intensjonsavtaler
 • Standarddokumentverktøy
 • Statistikk og rapporteringsverktøy ved sentrale og lokale rapporteringer
 • Formidlingssystem for søkere til læreplass
 • Bedriftsregister, prøvenemndsadministrasjon
 • Bruk av NVB-kontrollmotor for kvalitetssikring av fagopplæring og dokumentasjon
 • Eksportfunksjon av vitnemål til Nasjonal Vitnemål database (NVB)
 • Oppslag mot lokale databaser for skoleadministrative system i fylkeskommunene

Veiledningshefte for føring av vitnemål og kompetansebevis

Gjennom Kunnskapsløftet (KL) skal alle som avlegger og består fag- eller svenneprøve ha vitnemål i tillegg til fag- eller svennebrev. Forskrift til Opplæringslova og Udir sitt skriv “Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring”  skal benyttes.

VIGOVitnemC3A5l2460.pdf


Retningslinjer for registrering av lærlinger/ lærekandidater med fagopplæring i skole

Det er utarbeidet retningslinjer for registrering av lærlinger/lærekandidater som har fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i skole).

Retningslinjene gjelder både for registrering i de skoleadministrative systemene (for skoledelen) og i Vigo (for fagopplæringsdelen).

Fagopplaering-i-skole-19-10-2015.pdf

 • Tilgangskontroll (med særtilganger)
 • Skole-, bedrifts-, programområde- og fagkoderegister
 • Folkeregisteroppslag for ajourhold av personopplysninger (søker, elev, lærling og lærekandidat)
 • Historiske data for søkere, elever, voksne, privatister, lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater
 • Inneholder oppslagsregistre som i hovedsak kommer fra VIGO Kodeverksbase

Her finner du veiledninger om ulike temaer som gjelder VIGO opplæring og lenke til IST Kundesenter.

Trykk på lenken til temaet du trenger informasjon om:

Dokumentet viser regler for poengberegning i VIGO

Poengberegning


Det er utarbeidet et grensesnitt for utveksling av data mellom VIGO og Utdanningsdirektoratet (Udir).

Grensesnitt mellom VIGO og Udir


Det er utarbeidet grensesnitt mellom VIGO, Utdanningsdirektoratet (Udir) og Statistisk Sentralbyrå (SSB) for statistikk om videregående opplæring.

Grensesnitt mellom VIGO og Udir/SSB


Det er utarbeidet grensesnitt for alle overføringer mellom VIGO og de skoleadministrative systemene (SAS).

Grensensnitt mellom VIGO og de skoleadministrative systemene


Grensesnittet viser hvilke data i VIGO Kodeverk som sendes ut fra VIGO Kodeverksbase. Kodeverket kommer fra Grep (Den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen), Nasjonalt Skoleregister (NSR) og VIGO.

Grensenitt mellom VIGO/SAS og Grep


Grensesnitt for overføring av data fra VIGO til vilbli.no.

Grensesnitt mellom VIGO og Vilbli.no


Dokumentet viser regler for beregning av elevstatus i VIGO.

Beregning av elevstatus på elevkurset


Dokumentet gjelder endringer i Opplæringslova som trådte i kraft 01.08.2017. Endringene gjelder rett til videregående opplæring for ungdom (“Ungdomsretten”), nærmere bestemt:

* tidsrommet for uttak av ungdomsretten

* omfanget av rettsutvidelse ved omvalg

Kravspesifikasjon lovendring


Dokumentet videre regler for beregning av utvidet rett etter omvalg og avviksfag.

Utvidet rett


Dokumentet viser regler for beregning av rett.

Beregning av rett


Dokumentet viser regler for beregning av kursprosenten på elevkurset.

Beregning av kursprosent på elevkurs

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!