Til hovedinnhold

Implementering av Visma FLYT skole-Nyhetsbrev#1 - 2014

Overordnet status på implementeringsprosjektet

Implementeringen av Visma FLYT Skole (VFS) har startet. Fra begynnelsen av januar har vi jobbet
med å etablere og mobilisere prosjektet – både Vigo IKS sitt Sentrale mottaksprosjekt og Vismas
Leveranseprosjekt. Vigo IKS har fått kontorplasser hos Visma på Skøyen i Oslo. Sentralt
mottaksprosjekt og Leveranseprosjektet sitter nå sammen, noe som vil gi gode forutsetninger for tett
samhandling og raske avklaringer. Samlokalisering har vært en viktig suksessfaktor for prosjektet,
derfor er vi meget fornøyde med å ha dette på plass.
Sentrale aktiviteter i januar
► Utarbeidelse av mer detaljerte prosjektplaner og prosjektstyringsdokumenter (en oppdatert
fremdriftsplan vil inkluderes i neste nyhetsbrev pga. de to siste kulepunktene)
► Etablering av prosjektorganisasjon. Sentralt mottaksprosjekt har så langt fått på plass flere
personer som også deltok i anskaffelsen. Dette inkluderer bl.a. Roger Fuglestad (produkteier og
overordnet funksjonelt ansvarlig), Stine Holum (fagansvarlig for VGO), Egon Skaar
(integrasjonsansvarlig), Max Österlund (prosjektleder) og Joachim Pettersen (teknisk ansvarlig).
► Vi har bedt alle fylker om å angi hvem som skal delta i de lokale mottaksprosjektene (frist 7.2.)
► Valg og implementering av støtteverktøy som skal brukes i de ulike fasene av prosjektet. Dette
inkluderer Prosjektplassen og Visma Community for deling av informasjon med fylkene.
► Prioritering av krav som skal realiseres i Release 1. Prosjektet har redusert omfanget på
Release 1 og 2 slik at den første versjonen av VFS (Release 2) kan tas i bruk noe tidligere enn
det som først var planlagt. I gjeldende plan skal Release 2 gjøres tilgjengelig for Hordaland 1.
kvartal 2016, men målet er å kunne gjøre dette i 2015.
► Det er gjort justeringer i det overordnede prosesskartet for skoleadministrasjon for å få en mer
logisk oppbygging av prosessene og underliggende aktiviteter. Vi har også jobbet med å
tydeliggjøre hvilke forskjeller det er mellom skoleslagene. Dette har ikke medført endringer i
krav da dette kun har vært en strukturell endring.

Planlagte aktiviteter i februar
► Arbeidet med utarbeidelse av prosjektstyringsdokumentasjon fortsetter. Det vil være behov for å
justere milepælsplanen som følge av omprioritering av krav.
► Fylkessamling 24. februar i Vismas lokaler på Skøyen i Oslo (egen invitasjon vil sendes ut)
► Utarbeidelse av Løsningsbeskrivelsen vil pågå hele februar. Løsningsbeskrivelsen skal leveres
28. mars og er prosjektets første viktige leveranse. Løsningsbeskrivelsen skal vise VFS sin
overordnede løsningsarkitektur, herunder hvordan helheten i løsningen er ivaretatt og hvordan
løsningens ulike funksjonelle og tekniske komponenter/moduler henger sammen.
Løsningsbeskrivelsen vil utgjøre løsningens målbilde og skal sørge for at design- og
utviklingsarbeidet til enhver tid går i riktig retning.
► Det skal gjennomføres skolebesøk i Hordaland, Akershus og Oslo. Hensikten er å undersøke
nærmere hvordan ulike brukere jobber med skoleadministrative oppgaver, og identifisere
spesielle behov som må ivaretas i designet av løsningens brukergrensesnitt.
► Prosjektet skal arbeide med detaljering av arbeidsprosesser som et ledd i utarbeidelsen av
Detaljspesifikasjon for Release 1.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler