Accessibility Tools

Atlanterhavsveien foto: C.Hill-Jensen

Vegsøk – en enhetlig løsning for alle innbyggere

Novari IKS er en aktiv pådriver for digitaliseringen av den offentlige sektoren, og ikke minst oppfølgingen av regjeringens digitaliseringsstrategi: "Én digital offentlig sektor." Systemet Vegsøk er et godt eksempel på dette.

Et utmerket eksempel på dette er Vegsøk-systemet, hvor det samarbeides på tvers av forvaltningsnivåer for å tilby en enhetlig løsning for alle innbyggere.

Selv om Novari IKS ikke er en direkte avtalepart, har vi arbeidet aktivt for å sikre kontinuiteten og eventuell videreutvikling av denne løsningen i samarbeid med både Statens vegvesen (SVV) og fylkene.

Bakgrunnen for dette samarbeidet er at SVV, i samråd med KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), utviklet og implementerte en felles søknadsløsning for mottak og behandling av søknader om avkjørsler og dispensasjoner fra byggegrenser langs offentlige veier. Det har imidlertid vist seg at kun 10 % av søknadene gjelder riksveinettet, mens de resterende søknadene er omtrent likt fordelt mellom fylkeskommuner og kommuner. Derfor vurderte SVV å avvikle løsningen. Etter konstruktiv dialog med Novari IKS, har SVV nå besluttet å opprettholde løsningen.

Vegsøk fungerer slik at det mottar søknader fra innbyggerne og deretter videresender dem til rett instans, inkludert kommuner, fylkeskommuner og SVV. Vegsøk gir alle søkere muligheten til å benytte denne løsningen, uavhengig av om søknaden gjelder kommunale, fylkeskommunale eller riksveier.

SVV eier og administrerer Vegsøk, og søknadene sendes gjennom SVV sin nettside. Løsningen henter automatisk relevant informasjon fra registre hos blant annet SVV og Kartverket, inkludert opplysninger fra reguleringsplaner, NVDB (Nasjonal vegdatabank), GeoNorge, Ortofoto og Støyvarselkart. Søknadene med nødvendig tilleggsinformasjon videresendes gjennom KS FIKS til den aktuelle vedtaksmyndighetens saksbehandlingssystem.

Tekst: Bjørn Harald Sti
Foto: Cathrine Hill-Jensen

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn