Til hovedinnhold

Prosjekt Min utviklingsplan

Høsten 2008 startet Utdanningsdirektoratet opp et forsøksprosjekt med utprøving av individuell utviklingsplan for utdannings- og yrkesrådgivning (Min utviklingsplan) i tre fylker: Buskerud, Vest-Agder og Troms. 

Min utviklingsplan er et refleksjonsverktøy for elever. Elevene stimuleres til bevisstgjøring av egne evner og interesser, de får kjennskap til utdannings- og yrkesmuligheter og hjelp til å se disse i sammenheng med egne evner og interesser. Min utviklingsplan er også et metodeverktøy for lærere og rådgivere for systematisk bruk i undervisningen og rådgivningsarbeidet i tilknytning til valg av utdanning og yrke.

En nasjonal mal for en individuell utviklingsplan skulle utarbeides, først på papir og dernest digitalt. Den digitale utviklingsplanen – etter hvert kalt Min utviklingsplan – skulle ligge på vilbli.no, fylkenes nettsted for informasjon om videregående opplæring. Formålet med forsøket var å systematisere utdannings- og yrkesrådgivningen for elevene og forbedre kvaliteten på rådgivningen, med mål om at dette igjen kunne medvirke til redusert frafall. Som leverandør av vilbli.no, har Pedlex hatt ansvaret for utvikling (redaksjonelt og teknisk) også av Min utviklingsplan.

Forsøksprosjektet med utprøving av digital utviklingsplan gikk opprinnelig over to skoleår (2008–2009 og 2009–2010), der 14 skoler i Buskerud, Troms og Vest-Agder deltok med omlag 1500 elever fra 10. trinn og Vg1. Utviklingen og testingen av en prototype på nettstedet foregikk parallelt med at elever og lærere var aktive brukere. Samtidig ble forsøksprosjektet evaluert av Rambøll Management Consulting gjennom en følgeevaluering. Deres rapport fra juni 2010 konkluderete med at utviklingsplanen er god, men at den i begrenset grad er tatt i bruk på en systematisk og pedagogisk måte og at elevene har begrensede erfaringer med bruk av planen. De anbefalte en utvidet forsøksperiode med styrket fokus på utprøving av planen, tydelig og god informasjon om formålet med bruk av planen, en avklaring av de forskjellige aktørenes roller og ansvar, utarbeidelse av veiledningsmateriell som kan bidra til implementering og bruk, samt avklaring av spørsmål knyttet til videre drift og finansiering. Forsøksprosjektet ble forlenget med ett skoleår (2010–2011).

De samme tre prøvefylkene deltok, men denne gangen ble elevdeltagelsen utvidet til å gjelde alle elever på ungdomtrinnet og i videregående opplæring ved samtlige skoler i Buskerud, Troms og Vest-Agder – i den grad fylkene ønsket. Veiledningsmateriell ble utviklet av Pedlex. Rådgiverne og lærerne innfattet arbeid med Min utviklingplan i skolenes årshjul. Omfattende informasjon og veiledning ble gitt lokalt høsten 2010, både av Pedlex og av erfarne rådgivere i fylkene, til nye rådgivere og lærere som skulle ta planen i bruk i undervisningen. I februar 2011 arrangerte Utdanningsdirektoratet et seminar for de tre prøvefylkene, der de skulle legge frem sine erfaringer med arbeidet med Min utvikllingsplan så langt. Tilbakemeldingene fra alle de tre prøvefylkene var svært positive. Min utviklingsplan oppleves nå som et godt verktøy å jobbe med for elevene, spesielt på ungdomtrinnet i faget utdanningsvalg. Det er en større utfordring å få arbeidet systematisk til i videregående opplæring, der man ikke har et eget  fag som utdanningsvalg. Spesielt nevnes det som positivt hvordan Min utviklingsplan letter overgangen i rådgivningsarbeidet mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. Elevene har planen med seg – og kan fortsette å jobbe med sin egen plan. At elevene har et eget sted å lagre planer, CV og dokumenter, bifalles sterkt. Rambøll leverte i april 2011 en sluttrapport fra evalueringen av forsøksprosjektet.

Om Min utviklingsplan

Min utviklingsplan er et refleksjonsverktøy for elever. Elevene stimuleres til bevisstgjøring av egne evner og interesser, de får kjennskap til utdannings- og yrkesmuligheter og hjelp til å se disse i sammenheng med egne evner og interesser. Min utviklingsplan er også et metodeverktøy for lærere og rådgivere for systematisk bruk i undervisningen og rådgivningsarbeidet i tilknytning til valg av utdanning og yrke. Min utviklingsplan kan brukes av alle elever, uansett utgangspunkt. Hovedprinsippet er likt for alle: å bli kjent med seg selv og egne interesser, styrker og forutsetninger, for deretter å se på hvilke muligheter dette kan gi. Ut fra dette kan eleven legge planer og foreta utdannings- og yrkesvalg. For veiledningsmateriell, se www.lex.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler