Accessibility Tools

FINT Flyt

Fint Flyt er en integrasjonsplattform utviklet for å forenkle og redusere antall integrasjoner mellom fagsystemer.
Sist endret: 7. mars, 2024

Behovet for overføring av data mellom fagsystem i fylkeskommunane aukar i takt med digitaliseringa av offentleg sektor. For å møta dette behovet på ein effektiv måte, vart idéen om Fint Flyt til.

Fylkeskommunene behandler i dag store mengder data med alt fra søknader, tillatelser, henvisninger, samtykke, rapporter m.m. I de fleste tilfeller må disse dataene overføres til andre systemer som f.eks ulike arkivsystem eller økonomisystem for fakturering og utbetaling. I fylkeskommunene brukes det svært mange forskjellige fagsystemer som ikke nødvendigvis snakker samme språk.

Tidlegare har det vorte laga integrasjonar gjennom FINT-plattforma for kvar type dataoverføring. Fint Flyt forenklar denne prosessen ved å la brukaren gjera sjølve dataomforminga sjølv utan å involvera ein utviklar. Denne vil då tilpassast destinasjonen han skal vidaresendast til.

Døme på bruk:

 • eGrunnerverv (Nye vegar med digitalt grunnerverv | Nye vegar AS) sender no grunnerverv saker direkte til arkivsystem(Elements) gjennom integrasjonar sett opp i FINT Flyt.
 • Viken (Viken fylkeskommune) sender no saker frå skjemaløysinga si direkte til arkivsystem(Elements) gjennom integrasjonar sett opp i FINT Flyt.

Støtta arkivsystem:

 • Elements
 • Public 360
 • Websak

Gevinstar:

 • Store tids og kostnadsinnsparing ved oppsett av nye integrasjonar
 • Forenklar og redusera talet på integrasjonar
 • Auka informasjonsflyten
 • Gjera det mogleg for ikkje-teknisk personell å etablera integrasjonar
 • Tilby eit oversiktleg og enkelt verktøy for dataomforming
 • Tilpassa seg eksterne system for mottak og sending av data
 • Støtte for verdikonvertering

Målgruppe:

FINT FLYT er designa for å kunna overføra informasjon frå eit fagsystem til eit anna. Overføring av informasjon frå eGrunnerverv til arkivet frå fylkeskommunen er eit godt døme på bruksområde.

Arkitekturskisse for integrasjon med arkiv:

Fint flyt arkitektur - FINT Flyt

 

 

Fordelar:

Sammenlignet med å sette opp en integrasjon programmatisk, vil Fint-Flyt gi store tidsmessige og kostnadsmessige besparelser når nye integrasjoner skal settes opp og vedlikeholdes.

Domeneeksperter har mulighet til å etablere og vedlikeholde integrasjoner uten å involvere teknisk personell.

Ved å samle flere integrasjoner og fylkeskommuner i én plattform vil man få felles nytte av plattformens funksjoner. Dette kan for eksempel være feilrettingsverktøy, oppsett for datakonvertering, metrikker og statistikk. Jo fler som bruker plattformen, jo mer verdi får man igjen for ressursene som investeres i den.

Korleis bestilla tenesta?

Sjå under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærare skildring av kva førebuingar de må gjera og kva me treng av informasjon for å setja opp tenesta for organisasjonen deira. Ta kontakt med Vigo IKS her.