Accessibility Tools

Om oss

Novari IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning og videreutvikling av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi.

Selskapet eies av alle fylkeskommunene og Oslo kommune. Novari IKS sitt øverste organ er representantskapet som har ett medlem fra hver av eierne. Representantskapet har valgt et styre som følger opp selskapets drift.

Novari IKS har hovedkontor i Porsgrunn.

Arbeidsoppgåvene er mellom anna:

 • Innkjøp og forvaltning av felles IT – løysingar
 • Forvaltning og vidareutvikling av VIGO Sentralbase
 • Utvikling og forvaltning av nytt skuleadministrativt system, Visma InSchool
 • Kvalitetssikring av elev- og lærlingdata
 • Informasjonsarbeid til fylkeskommunane via vilbli.no
 • Utvikling av løysing for arkivering av dokument frå fagsystema til arkiv

 

Ved spørsmål om søknad og inntak til skole:
ta kontakt med Inntakskontoret i fylkeskommunen der du bor.

Inntakskontorene Inntakskontorene | Videregående opplæring – vilbli.no

Ved spørsmål om formidling til bedrift/ læreplass:
ta kontakt med Fagopplæringen i fylkeskommunen der du bor.

Fagopplæringskontorene Fagopplæringskontorene | Videregående opplæring – vilbli.no

Sist endret: 27. mai, 2024

Ansatte i Novari IKS

Novari IKS har 50 fast ansatte i tillegg til daglig leder Hilde Benno Vaage. Selskapet frikjøper også medarbeidere fra fylkeskommunene til ulike oppdrag i utviklingsprosjekter.

I nedtrekkmenyen under finnar du namn og e-postadresser til desse.

Hilde Benno Vaage (dagleg leiar)


Frode Sjursen (ass. dagleg leiar)


Samhandling og rådgivning (samråd)

Vanja Valjord Christensen (seksjonsleder samhandling og rådgivning)


Anne Mette Dørum (spesialrådgiver)


Cathrine Hill-Jensen (kommunikasjonsrådgivar)


Erik Hesmyr (Informasjonssikkerhetsansvarlig og personvernombod)

Tlf: 900 90 704


Gyri Stavdal (jurist)


Linn Jonassen (rådgiver ansvarlig for dokument- og informasjonsforvaltning)


Marte Welta Myrene (administrasjonsrådgivar)


Rune Pedersen (IT ansvarleg)


Trygve Gunnarshaug (innkjøpsrådgivar)


 

Seksjon Samferdsel

Bjørn Harald Sti (seksjonsleiar samferdsel)


David André Hosen (prosjektleiar samferdsel)


Kristina Grimsrud (prosjektleder anskaffelser)


Jenny Anne Haug (service level manager)


Marianne Ramdal Nesset (prosjektleiar samferdsel)


Raymond Hermansen (prosjektleder for kontraktsforvaltning)


Susanne Thornes (forretningsutvikler)


Øystein Reppesgård ( prosjektleiar samferdsel)


 

Seksjon Utdanning

Vigdis Margrethe Hoven (seksjonsleiar utdanning)


Beate Karlsen (rådgivar utdanning)


Bjørn Tveiten (rådgivar utdanning)


Hallgeir Wikdahl (rådgiver utdanning)


Heidi Oppebøen (rådgivar utdanning)


Lars Pedersen (rådgiver utdanning)


Marie Skåra Graarup (rådgivar utdanning)


Natalia Kovalenko-Gundersen ( VIGO tjenesteansvarlig)


Ola Brustad (rådgivar utdanning)


Sindre Andreas Rådahl Kirchhoff (rådgivar utdanning)


Terje Svensson (rådgivar utdanning)


Trude Riple (rådgivar utdanning – frikjøpt 80 %)


 

Seksjon Teknologi

Svein Håkon Skulstad (seksjonsleiar teknologi IT)


Egil Ballestad (utviklar teknologi IT)


Erling Jahr (utviklar teknologi IT)


Hans Jørgen Ødegaard (utvikler teknologi IT)


Henrik Knutsen (lærling teknologi IT )


Jennifer Strand (utviklar teknologi IT)


Jon Erik Stensrød (prosjektleiar teknologi IT)


Kenneth Folkestad Goa (utviklar teknologi IT)


Lasse Ulvær (utviklar teknologi IT)


Linda Wangen Loftsgarden (utviklar teknologi IT)


Maria Forsberg Kristoffersen (produkteier)


Mattis Bratland (utvikler)


Nils-Håkon Opsahl (utviklar teknologi IT)


Nils-Odd Solberg (utviklar teknologi IT)


Trond Magnus Sevre (utviklar teknologi IT)


Ole Anders Eidjord (utviklar teknologi IT)


Sander Rysjedal (lærling teknologi IT)


Sondre Nordjore (utviklar teknologi IT)

Representantskapet Novari IKS

Oversikt over valgte representanter i Representantskapet for Novari IKS 2020 – 2023:

Oslo

Representant: Ole Christian Melhus

Vara: Inge Haraldstad


Akershus

Representant: Sverre Osland

Vara: Hilde Karin Kløvfjell

Vara: Thomas Wilhelm Tvedt


Østfold

Representant: Brynjard Rønningen

Vara: Håkon Bjarne Johnsen

Vara: Ann Cathrin Guldberg


Buskerud

Representant: Ana Maria Silva- Harper

Vara: Kjell Erland Grønbeck

Vara: Kristin Løvaas Gjerde


Innlandet

Representant: Joakim Ekseth

Vara: Mari Gjestvang

Vara: Hans Kristian Enge


Vestfold

Representant: Gunnar Berg Treidene

Vara: Stig Larsen

Vara: Jens Rydhagen


Telemark

Representant: Ketil Reed Aasgaard

Vara: Elisabeth Gylder Vingereid


Agder

Representant: Knut Lindland

Vara: Arly Hauge


Rogaland

Representant: Anne Kristin Bruns

Vara: Mille-Sofie Kvannli

Vara: Oddny Helen Turøy


Vestland

Representant: Åsmund Berthelsen

Vara: Stig Stellberg

Vara: Ronny Grønsdal


Møre og Romsdal

Representant: Anders Riise

Vara: Anne Marie Fiksdal

Vara: Line Hatmosø Hoem


Trøndelag

Representant: Vegard Iversen

Vara: Anders Bjøru

Vara: Endre Rudolfsen


Nordland

Representant: Geir Hareide Hansen

Vara: Even J. Ediassen


Troms

Representant: Børre Krudtå (Leiar)

Vara: Margunn Blix

Vara:Bjørn-Inge Thomasjord


Finnmark

Representant: Raymond Robertsen

Vara: Thomas Mølmann

Vara: Hallgeir Strifelt

Neste møte i representantskapet i Novari IKS finner sted:

 • Onsdag 24.april 2024
 • Kl. 0900-1230
 • I Novari IKS sine lokaler i Deltabygget, Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn

Her finner du saksliste og vedlegg:

 

Styret Novari IKS

Oversikt over valgte medlemmer i styret  for Novari IKS:

Styret for Novari IKS består av følgende personer:

Styreleiar

Bjørn Marthinsen, etatsdirektør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune

Nestleiar

Ane Tonette Lognseth, ass. fylkesdirektør Utdanning – Innlandet fylkeskommune


Styremedlemmer

Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef – Innlandet fylkeskommune

Elisabeth Bechmann, avd. leder samferdsel– Østfold fylkeskommune

Even Jarl Ediassen, Fylkesdirektør finans og organisasjon – Nordland Fylkeskommune

Kariann D. Flovikholm, ass. fylkesdirektør utdanning – Møre og Romsdal fylkeskommune

Svein Vathne, avdelingssjef digitalisering – Rogaland fylkeskommune


Varamedlemmer

Hanne Wigemyr Kjeldsen, Rådgiver digitalisering og tjenesteutvikling – Telemark fylkeskommune

Per Magne Aadnøy, seksjonsleder tjenesteforvaltning – Akershus fylkeskommune

Dokument

Her finn du årsmelding, strategiske dokument og pålogging for representantskaps- og styremedlemmer.

Avtaleportefølje

Novari IKS sin samlede avtaleportefølje oppdateres for øyeblikket og du vil snart finne et oppdatert dokument her.

Ved behov for meir informasjon rundt enkeltavtalar, ta kontakt med

Trygve Gunnarshaug
Innkjøpsrådgiver

Openheitslova

Her finner du informasjon om Novari IKS og åpenhetsloven:

Lova skal fremja verksemders respekt for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i samband med produksjon av varer og levering av tenester, og sikre allmenta tilgang til informasjon om korleis verksemder handterer negative konsekvensar for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

Novari IKS har både plikt til å overholde menneskerettigheter og å følge åpenhetsloven for å sikre gjennomsiktighet og ansvarlighet i vår virksomhet.

Egen virksomhet
Novari IKS respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik det fremkommer i internasjonale konvensjoner og norske lover i all vår virksomhet.

Novari IKS identifiserer følgende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter som områder hvor Novari IKS kan ha særlig påvirkning:

 • HMS på arbeidsplassen
 • Forbod mot rasisme og diskriminering
 • Rett til arbeid og fråvær av diskriminering av arbeidssøkjarar
 • Organisasjonsfridom og fagforeiningsfridom
 • Forbod mot barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri
 • Rettferdig og gode arbeidsvilkår, under dette trygge og sunne arbeidsforhold. Forbod mot alle former for diskriminering i arbeidsforhold og ved tilsetjing.

Leverandører
Novari IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap. Selskapet har fylkeskommunene og Oslo kommune som eiere.

Selskapet er eit IKT- og digitaliseringsselskap som skal sørgja for effektive og behovsstyrte innkjøp, forvaltning og drift av digitale tenester for dei lovpålagde oppgåvene frå fylkeskommunen innanfor utdanning og samferdselsforvaltning. Lov om offentleg innkjøp og reglane om offentleg støtte skal varetakast. Selskapet skal også tilby nødvendig fagleg opplæring og rettleiing knytt til tenestene som blir leverte.

Digitale tenester knytt til lovpålagde fylkeskommunale oppgåver kan leggjast til selskapet i tråd med behovet til deltakarane og bestilling innanfor dei rammar representantskapet fastset og som ikkje er av økonomisk art. Med dette følgjer ein brei og variert leverandørportefølje innan rådgiving og drift.

Leverandørene varierer i størrelse fra store internasjonale og nasjonale selskaper til mindre lokale leverandører. Novari IKS har kontrakt eller rammeavtale med omtrent 30 leverandører, til en samlet kontraktsverdi på ca 80 millioner kroner. Årlig forbruk er ca 84 millioner kroner eks MVA.

Novari IKS er bevisst vårt ansvar for å utvikle seriøse avtaler og ansvarlig leverandører.

Novari IKS er blant annet underlagt lov om offentlige anskaffelser. Konkurranser planlegges og gjennomføres og kontrakter inngår og følges opp på en forretningsmessig, samfunnsansvarlig og ressurseffektiv måte i tråd med lover og forskrifter.

Me har gjennomført ei overordna vurdering av risiko for brot på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

I samband med innkjøpsprosessar på rammeavtalar er det stilt krav til miljø og sosialt ansvar og det er stilt krav til at tilbydarane må kunna gjera greie for etisk handel i alle ledd. Kravet til varsemd er derfor vareteke når det gjeld desse avtalane.

Det er ikke avdekket behov for tiltak mot noen leverandører, men Novari IKS reviderer sine leverandører jevnlig og ved kontraktsfornyelser, for å sikre at disse hele tiden etterlever norske krav og lover.

I tillegg vart eigeninnkjøp og inngåtte avtalar gått gjennom. Me har ikkje avdekt faktiske negative konsekvensar for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold hos leverandørane.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingen er oppdatert og skal forankres i styret august 2024.

Kontakt oss
Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger jfr. åpenhetsloven kontakt oss gjerne på

Forbrukartilsynet er offentleg tilsynsmakt med openheitslova

Du kan lesa meir om openheitslova på Forbrukartilsynets nettsider her.

Sende faktura til Novari IKS

Her finn du informasjon om korleis du sender oss ein faktura:

Novari IKS har følgende fakturadresse:

Blir ring kjølna 30, 3918 Porsgrunn

Det eit krav at faktura skal sendast elektronisk med påført referanse.

Novari IKS har org.nr 998283914

Alle fakturaer skal sendast i EHF-format

ELMA 0192:998283914 – Visma aksesspunkt

Alle fakturaer skal merkast korrekt for raskare behandling hos oss, dvs. med referanse og kontaktperson.

Elektroniske fakturaer i EHF blir leverte med 1000 som referanse. Dette er eit ID-nummer plassert i feltet ‘AccountingCost' på fakturahodenivå.

Ledige stillingar

Vi har for tiden ledige stillinger som utviklere:

Vi har for tiden to utlysninger, du finner annonsene på finn.no ved å følge linkene under:

Frontendutviklere

Backendutviklere

Saknar du noko?

Me jobbar for tida med å overføra innhald til den nye nettsida vår. Det er derfor ei moglegheit for at det du leitar etter ikkje er å finna på denne sida, eller at det har vorte flytta til ei anna side.

Ver vennleg og ta kontakt med oss, så hjelper me kvarandre!

Sidenavigasjon