Accessibility Tools

Om oss

Vigo IKS er eit interkommunalt selskap som varetek forvaltning og vidareutvikling av dei felles IT-systema frå fylkeskommunane innan vidaregåande opplæring, samferdsel og teknologi.

Selskapet er eigd av alle fylkeskommunane og Oslo kommune. Vigo IKS sitt øvste organ er representantskapet som har éin medlem frå kvar av eigarane. Representantskapet har valt eit styre som følgjer opp selskapsdrifta.

Vigo IKS har hovudkontor i Porsgrunn.

Arbeidsoppgåvene er mellom anna:

 • Innkjøp og forvaltning av felles IT – løysingar
 • Forvaltning og vidareutvikling av VIGO Sentralbase
 • Utvikling og forvaltning av nytt skuleadministrativt system, Visma InSchool
 • Kvalitetssikring av elev- og lærlingdata
 • Informasjonsarbeid til fylkeskommunane via vilbli.no
 • Utvikling av løysing for arkivering av dokument frå fagsystema til arkiv
Sist endret: 18. september, 2023

Tilsette i Vigo IKS

Vigo IKS har 40 fast tilsette i tillegg til dagleg leiar Hilde Benno Vaage. Selskapet frikjøper også medarbeidarar frå fylkeskommunane til ulike oppdrag i utviklingsprosjekt.

I nedtrekkmenyen under finnar du namn og e-postadresser til desse.

Ta kontakt med Inntakskontoret i fylkeskommunen der du bur dersom du har spørsmål om søknad, inntak, svar og formidling til læreplass.

Hilde Benno Vaage (dagleg leiar)

hilde.vaage@vigoiks.no


Frode Sjursen (ass. dagleg leiar)

frode.sjursen@vigoiks.no


 

Stab og støtte

Vanja Valjord Christensen (seksjonsleiar stab og støtte)

vanja.christensen@vigoiks.no


Cathrine Hill-Jensen (kommunikasjonsrådgivar)

cathrine.hill-jensen@vigoiks.no


Erik Hesmyr (Informasjonssikkerhetsansvarlig og personvernombod)

erik.hesmyr@vigoiks.no


Gyri Stavdal (jurist)

gyri.stavdal@vigoiks.no


Marte Welta Myrene (administrasjonsrådgivar)

marte.myrane@vigoiks.no


Rune Pedersen (IT ansvarleg)

rune.pedersen@vigoiks.no


Trygve Gunnarshaug (innkjøpsrådgivar)

trygve.gunnarshaug@vigoiks.no


 

Seksjon Samferdsel

Bjørn Harald Sti (seksjonsleiar samferdsel)

bjorn.sti@vigoiks.no


David André Hosen (prosjektleiar samferdsel)

david.hosa@vigoiks.no


Marianne Ramdal Nesset (prosjektleiar samferdsel)

marianne.nesset@vigoiks.no


Øystein Reppesgård ( prosjektleiar samferdsel)

oystein.reppesgard@vigoiks.no


 

Seksjon Utdanning

Vigdis Margrethe Hoven (seksjonsleiar utdanning)

vigdis.hoven@vigoiks.no


Beate Karlsen (rådgivar utdanning)

beate.karlsen@vigoiks.no


Bjørn Tveiten (rådgivar utdanning)

bjorn.tveiten@vigoiks.no


Hege Svendsen (rådgivar utdanning)

hege.svendsen@vigoiks.no


Heidi Oppebøen (rådgivar utdanning)

heidi.oppeboen@vigoiks.no


Marie Skåra Graarup (rådgivar utdanning)

marie.graarup@vigoiks.no


Ola Brustad (rådgivar utdanning)

ola.brustad@vigoiks.no


Sindre Andreas Rådahl Kirchhoff (rådgivar utdanning)

sindre.kirchhoff@vigoiks.no


Terje Svensson (rådgivar utdanning)

terje.svensson@vigoiks.no


Trude Riple (rådgivar utdanning – frikjøpt 80 %)

trude.riple@vigoiks.no


 

Seksjon Teknologi

Svein Håkon Skulstad (seksjonsleiar teknologi IT)

svein.skulstad@vigoiks.no


Egil Ballestad (utviklar teknologi IT)

egil.ballestad@vigoiks.no


Erling Jahr (utviklar teknologi IT)

erling.jahr@vigoiks.no


Henrik Knutsen (lærling teknologi IT )

henrik.knutsen@vigoiks.no


Jennifer Strand (utviklar teknologi IT)

jennifer.strand@vigoiks.no


Jon Erik Stensrød (prosjektleiar teknologi IT)

jon.erik.stensrod@vigoiks.no


Kenneth Folkestad Goa (utviklar teknologi IT)

kenneth.goa@vigoiks.no


Lasse Ulvær (utviklar teknologi IT)

lasse.ulvaer@vigoiks.no


Linda Wangen Loftsgarden (utviklar teknologi IT)

linda.loftsgarden@vigoiks.no


Nils-Håkon Opsahl (utviklar teknologi IT)

nils.hakon.opsahl@vigoiks.no


Nils-Odd Solberg (utviklar teknologi IT)

nilsodd.solberg@vigoiks.no


Trond Magnus Sevre (utviklar teknologi IT)

trond.sevre@vigoiks.no


Ole Anders Eidjord (utviklar teknologi IT)

ol.andars.eidjord@vigoiks.no


Sander Rysjedal (lærling teknologi IT)

sandar.rysjedal@vigoiks.no


Sondre Nordjore (utviklar teknologi IT)

sondre.nordjore@vigoiks.no

Representantskapet Vigo IKS

Oversikt over valde representantar i Representantskapet for Vigo IKS 2020 – 2023:

Oslo

Representant: Ole Christian Melhus

Vara: Inge Haraldstad


Viken

Representant: Heidi Westbye Nyhus

Vara: Solveig Helene Olsen


Innlandet

Representant: Mari Gjestvang

Vara: Ingrid Tønseth Myhr

Vara: Erik Ringnes


Vestfold og Telemark

Representant: Gunnar Berg Treidene

Vara: Helge Galdal

Vara: Jens Rydhagen


Agder

Representant: Knut Lindland

Vara: Arly Hauge


Rogaland

Representant: Solveig Ege Tengesdal

Vara: Daniel Bøhn Rayner


Vestland

Representant: Karianne Torvanger (Nestleiar)

Vara: Åsmund Berthelsen

Vara: Ronny Grønsdal


Møre og Romsdal

Representant: Erik Brekken

Vara: Kariann D. Flovikholm


Trøndelag

Representant: Vegard Iversen

Vara: Anders Bjøru

Vara: Lars Kristian Fossum


Nordland

Representant: Geir Hareide Hansen

Vara: Even J. Ediassen


Troms og Finnmark

Representant: Børre Krudtå (Leiar)

Vara: Margunn Blix

Vara:Bjørn-Inge Thomasjord

 

Styret Vigo IKS

Oversikt over valde medlemmer i styret for Vigo IKS:

Styret for Vigo IKS består av følgjande personar:

Styreleiar

Bjørn Marthinsen, etatsdirektør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune

Nestleiar

Ane Tonette Lognseth, ass. fylkesdirektør Utdanning – Innlandet fylkeskommune


Styremedlemmer

Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef – Innlandet fylkeskommune

Elisabeth Bechmann, avd. leier samferdsel– Viken fylkeskommune

Even Jarl Ediassen, Fylkesdirektør finans og organisasjon – Nordland Fylkeskommune

Kariann D. Flovikholm, ass. fylkesdirektør utdanning – Møre og Romsdal fylkeskommune

Svein Vathne, avdelingssjef digitalisering – Rogaland fylkeskommune


Varamedlemmer

Hanne Wigemyr Kjeldsen, Rådgivar digitalisering og tenesteutvikling – Vestfold og Telemark fylkeskommune

Per Magne Aadnøy, seksjonsleiar tenesteforvaltning – Viken fylkeskommune

Dokument

Her finn du årsmelding, strategiske dokument og pålogging for representantskaps- og styremedlemmer.

Avtaleportefølje

Vigo IKS den samla avtaleporteføljen sin blir akkurat no oppdatert og du vil snart finna eit oppdatert dokument her.

Ved behov for meir informasjon rundt enkeltavtalar, ta kontakt med

Trygve Gunnarshaug
Innkjøpsrådgivar
trygve.gunnarshaug@vigoiks.no

Openheitslova

Her finn du informasjon om Vigo IKS og openheitslova:

Lova skal fremja verksemders respekt for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i samband med produksjon av varer og levering av tenester, og sikre allmenta tilgang til informasjon om korleis verksemder handterer negative konsekvensar for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

Vigo IKS har både plikt til å overhalda menneskerettar og å følgja openheitslova for å sikra gjennomsiktigheit og ansvarskjensle i verksemda vår.

Egen verksemd
Vigo IKS respekterer og støttar grunnleggjande menneskerettar, slik det kjem fram i internasjonale konvensjonar og norske lover i all vår verksemd.

Vigo IKS identifiserer følgjande menneskerettar og arbeidstakarrettar som område der Vigo IKS kan ha særleg påverknad:

 • HMS på arbeidsplassen
 • Forbod mot rasisme og diskriminering
 • Rett til arbeid og fråvær av diskriminering av arbeidssøkjarar
 • Organisasjonsfridom og fagforeiningsfridom
 • Forbod mot barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri
 • Rettferdig og gode arbeidsvilkår, under dette trygge og sunne arbeidsforhold. Forbod mot alle former for diskriminering i arbeidsforhold og ved tilsetjing.

Leverandører
Vigo IKS er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i lov om interkommunale selskap. Selskapet har fylkeskommunane og Oslo kommune som eigarar.

Selskapet er eit IKT- og digitaliseringsselskap som skal sørgja for effektive og behovsstyrte innkjøp, forvaltning og drift av digitale tenester for dei lovpålagde oppgåvene frå fylkeskommunen innanfor utdanning og samferdselsforvaltning. Lov om offentleg innkjøp og reglane om offentleg støtte skal varetakast. Selskapet skal også tilby nødvendig fagleg opplæring og rettleiing knytt til tenestene som blir leverte.

Digitale tenester knytt til lovpålagde fylkeskommunale oppgåver kan leggjast til selskapet i tråd med behovet til deltakarane og bestilling innanfor dei rammar representantskapet fastset og som ikkje er av økonomisk art. Med dette følgjer ein brei og variert leverandørportefølje innan rådgiving og drift.

Leverandørane varierer i storleik frå store internasjonale og nasjonale selskap til mindre lokale leverandørar. Vigo IKS har kontrakt eller rammeavtale med omtrent 30 leverandørar, til ein samla kontraktsverdi på ca 80 millionar kroner. Årleg forbruk er ca 84 millionar kroner eks Mva.

Vigo IKS er medviten vårt ansvar for å utvikla seriøse avtalar og ansvarleg leverandørar.

Vigo IKS er mellom anna underlagd lov om offentlege innkjøp. Konkurransar blir planlagde og blir gjennomførte og kontraktar inngår og blir følgde opp på ein forretningsmessig, samfunnsansvarleg og ressurseffektiv måte i tråd med lover og forskrifter.

Me har gjennomført ei overordna vurdering av risiko for brot på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

I samband med innkjøpsprosessar på rammeavtalar er det stilt krav til miljø og sosialt ansvar og det er stilt krav til at tilbydarane må kunna gjera greie for etisk handel i alle ledd. Kravet til varsemd er derfor vareteke når det gjeld desse avtalane.

Det er ikkje avdekt behov for tiltak mot nokon leverandørar, men Vigo IKS reviderer leverandørane sine jamleg og ved kontraktsfornyingar, for å sikra at desse heile tida etterlever norske krav og lovar.

I tillegg vart eigeninnkjøp og inngåtte avtalar gått gjennom. Me har ikkje avdekt faktiske negative konsekvensar for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold hos leverandørane.

Kontakt oss
Har du spørsmål knytt til arbeidet vårt med varsemdvurderingar jfr. openheitslova kontakt oss gjerne på post@vigoiks.no

Forbrukartilsynet er offentleg tilsynsmakt med openheitslova

Du kan lesa meir om openheitslova på Forbrukartilsynets nettsider her.

Sende faktura til Vigo IKS

Her finn du informasjon om korleis du sender oss ein faktura:

Vigo IKS har følgjande fakturadresse:

Blir ring kjølna 30, 3918 Porsgrunn

Det eit krav at faktura skal sendast elektronisk med påført referanse.

Vigo IKS har org.nr 998283914

Alle fakturaer skal sendast i EHF-format

ELMA 0192:998283914 – Visma aksesspunkt

Alle fakturaer skal merkast korrekt for raskare behandling hos oss, dvs. med referanse og kontaktperson.

Elektroniske fakturaer i EHF blir leverte med 1000 som referanse. Dette er eit ID-nummer plassert i feltet ‘AccountingCost' på fakturahodenivå.

Saknar du noko?

Me jobbar for tida med å overføra innhald til den nye nettsida vår. Det er derfor ei moglegheit for at det du leitar etter ikkje er å finna på denne sida, eller at det har vorte flytta til ei anna side.

Ver vennleg og ta kontakt med oss, så hjelper me kvarandre!

Sidenavigasjon