Accessibility Tools

FINT Felleskomponent

FINT er felles fylkeskommunale integrasjoner og er etablerte felles prinsipper og standarder for integrasjoner. Dette omfatter en standardisert informasjonsmodell kombinert med tilgjengeliggjøring av informasjon gjennom åpne, programmerbare grensesnitt (API). Disse elementene – prinsipper, informasjonsmodell og API – samarbeider for å tilby en teknologi- og leverandørnøytral løsning. Sammen former de fylkeskommunenes felles integrasjonstrategi.
Sist endret: 7. mars, 2024

Målgruppe:

Ved innkjøp av nye system, oppgradering av eksisterande tenester eller utvikling av nye, bør bruk av FINT vurderast. Sjølv om mange teknologar, som utviklarar og IT-support, nyttar FINT, er dens fordelar av strategisk betydning. Derfor bør produkteigarar, forretnings- og løysingsarkitektar, og dessutan IT-leiarar blir når involverte FINT blir vurderte i samband med etablering eller endringar i den teknologiske arkitekturen frå fylkeskommunen.

 

Fordelar:

Felles økosystem: Som ein etablert, felles fylkeskommunal ramme, gir FINT prinsipp, arkitektur og struktur til eit økosystem for integrasjonar mellom ulike datasystem. I tillegg til sine reint tekniske API-er er FINT like mykje den samordna arbeidsflyten og etablerte prosessar for remodelering av informasjonsmodellen og etablering av nye integrasjonar. Dette bidreg til å forbetra produktiviteten og konsistens.

 

Deling og gjenbruk av data: Ved å følgja retningslinjene for tilgjengeleggjering av offentlege data, legg til rette FINT for at data er tilgjengeleg i god datakvalitet og unngår innlåsing av data i system-spesifikke format. Dette opnar for enkelt gjenbruka data og framme effektiv deling av informasjon, noko som er kritisk for levering av samanhengande tenester.

 

Veletablerte teknologistandardar: FINTs bruk av veletablerte teknologistandardar som REST API og GraphQL bør gi ein meir effektive utviklingsprosessen og forbetra den overordna brukaropplevinga for utviklarar (DevEx). Til dømes ved at datamodellen er tilgjengeleg for Java eller C#-utviklarar.

 

Observerbarhet: Ulike verktøy gir FINTs brukarar til til innsyn og overvaking av systemet. Som integrasjonsverktøy kan ein då observera data mellom ulike system, som kan forenkla feilsøkinsprosesser.

 

Informasjossikkerhet: Løysinga er utarbeidd for å vareta informasjonssikkerheit på høgaste nivå. Ved å prioritera datatryggleik sikrar FINT at dataa er trygge, integriteten er halde oppe, og at informasjonen er tilgjengeleg når det er nødvendig, alt medan ein overheld strenge regulative standardar.

 

Effektivisering: Som ei ei integrasjonsplattform fremjar FINT saumlaus kommunikasjon mellom applikasjonar, minimerer manuelt arbeid og dobbeltarbeid, gir ei heilskapleg plattform for integrasjon av data som styrkjer avgjerdsprosessar og fører til kostnadsinnsparingar ved å unngå feil og unødvendige prosessar.

 

Innovativ skyteneste: FINT blir levert som ein software-as-a-service. Tenesta blir forvalta, vidareutvikla og drifta av Vigo IKS.

 

Korleis bestilla tenesta?

Kvar fylkeskommune har ein “juridisk ansvarleg” med tilgang til kundeportalen. Denne personen kan også gi tilgang til andre medarbeidarar. Innanfor denne portalen blir tilgangen administrert til FINT ved skiping av kontoar for både klientar (konsumentar) og adapterar (tilbydarar).