Accessibility Tools

FINT Informasjons-modell

Informasjonsmodellen beskriver informasjonselementene en virksomhet trenger å motta eller produsere for å utføre sitt oppdrag. Dette muliggjør kommunikasjon på en felles og standardisert måte.
Sist endra: 13. september, 2023

I sentrum av all vår tenesteproduksjon står Informasjonsmodellen. Den beskriv informasjonen me er avhengig av og korleis han heng saman. Informasjonsmodellen er grunnlaget for korleis verksemder utvekslar informasjon med oss, seg sjølv og andre. Ein standardisert informasjonsmodell legg tilrette for auka digitalisering, og gjer verksemdene mindre leverandøravhengig.

Informasjonsmodellen er delt opp i følgjande komponentar:

 • Økonomi
  • Faktura
  • Kodeverk
  • Rekneskap
 • Utdanning
  • Basisklassar
  • Elev
  • Kodeverk
  • Lærling
  • OT
  • Timeplan
  • Utdanningsprogram
  • Vurdering
 • Ressursar
  • Tilgangar
 • Personvern
  • Kodeverk
  • Samtykke
 • Blir felt
  • Basisklassar
  • Kodeverk
  • ISO
  • Komplekse datatypar
 • Arkiv
  • Kodeverk
  • Kulturminnevern
  • Noark
  • Personal
  • Samferdsel
 • Administrasjon
  • Fullmakt
  • Kodeverk
  • Komplekse datatypar
  • Organisasjon
  • Personal

 

Heile informasjonsmodellen er beskriven i sin heilskap på: https://informasjonsmodell.felleskomponent.no/

 

Det blir tilgjengeleggjort bibliotek som fritt kan nyttast:

 • Java-modellar blir publiserte på: https://repo.fintlabs.no/
 • C#-modellar blir publiserte på: https://www.nuget.org/profiles/fintlabs

 

Målgruppe:

Gi ei skildring av kva målgruppe produktet/tenesta er utvikla for. Døme: FINT FLYT er designa for å kunna overføra informasjon frå eit fagsystem til eit anna. Overføring av informasjon frå eGrunnerverv til arkivet frå fylkeskommunen er eit godt døme på bruksområde.

 

Fordelar:

Standardisert informasjonsmodell

Felles måte å kommunisera med fagsystem i fylkeskommunane.

 

Leggja til rette for digitalisering

Det å standardisera ein informasjonsmodell på tvers av fylkeskommunar gjer at det blir enklare å setja opp løysingar/system på tvers av fylkeskommunane som treng den same informasjonen.

 

Forenkling av operasjonar

Konsumera/API kan genererast automatisk frå informasjonsmodellen.

 

Mindre avhengig av leverandørar

Ved oppsett av nye integrasjonar, som er dekt av det som finst i informasjonsmodellen, kan desse blir sett opp med lita involvering av leverandørane.

 

Korleis bestilla tenesta?

Sjå under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærare skildring av kva førebuingar de må gjera og kva me treng av informasjon for å setja opp tenesta for organisasjonen deira. Ta kontakt med Vigo IKS her.

 

Grunnleggjande informasjon

Kva treng me av informasjon?

 • Kontaktinformasjon til den tekniske ressursen deira som me kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av produktet/tenesta.
 • Kontaktinformasjon til andre relevant ressursar som arkiv, økonomi, HR og/eller andre fagressursar hos dykk.