Accessibility Tools

Pågåande prosjekt

Her kan du lesa meir om dei pågåande prosjekta våre.

Sist endret: 7. mai, 2024

eGrunnerverv

Eit system for saksbehandling av erverv av grunn. Programmet skal kommunisera med arkiv- og økonomi-systema i alle fylkeskommunar, gjennom informasjonsmodellen til FINT.

Talet på brukarar: 110

Tidsplan: Implementert hos fylka innan 01.01.2024

Prosjektansvarlig: David Hosen mob. 91 73 90 83

Intern teams: Ta kontakt med prosjektansvarleg for tilgang

Isy Road

Eit felles FDV-system for fagområda vegdrift, tunnel/elektro, vegoppmerking, bru og dekkelegging. Dette systemet skal erstatta 5 andre system. Ved utgangen av 2022 er FDV-systemet teke i bruk av fagområdet vegdrift. I 2023 held arbeidet fram med dei andre fagområda og migrering av data frå dei gamle Statens vegvesen systema Elrapp og Plania.

Talet på brukarar:

Tidsplan:

Prosjektansvarleg:

Intern teams:

Samhandlingsløysing

Blir nytta i samhandlinga mellom entreprenør og byggherre (fylkeskommunane) i utbyggingsprosjekt (prosjekthotell/webhotell).

Løysinga sikrar sporbarheit på bestillingar og ordrar mellom partane, og er mellom anna svært sentral for å sikra økonomisk sporbarheit i utbyggingsprosjekt. Avtalen for dagens løysing går ut den 31.12.2023.

I første kvartal 2023, vil Vigo setja i gang eit prosjekt for å etablera ei langsiktig løysing for denne samhandlinga, som varetek nødvendig funksjonalitet. Noverande løysing er utdatert i teknisk samanheng, så det er ønskjeleg å få eit breiare spekter av funksjonalitet enn det fylkeskommunane har tilgjengeleg i dag. Fleire forslag til forbetringar er allereie identifiserte.

Det har tidlegare vore gjennomført kartlegging av dagens løysing, og det er gjennomført ein workshop for kartlegging av behov i ei samhandlingsløysing, og arbeidd vil byggja vidare på dette.
Etableringen av ei ny løysing, vil vera første steget på vegen for å sikra god oppfølging og sporbarheit av dialogen mellom byggherre og entreprenør. Dette er sentralt for å kvalitetssikra hendingsgangen i ein utbyggingsfase.


Talet på brukarar:

Tidsplan:

Prosjektansvarleg:

Intern teams: Ta kontakt med prosjektansvarleg for tilgang

Rapportweb

Erstatning for data- og dokumenthandteringssystem som inneheld store mengder rapportar om naturfare, grunnforhold, skredhendingar m.m. som vart brukt i Statens vegvesen.

Talet på brukarar:

Tidsplan:

Prosjektansvarleg:

Intern teams:

Materialkontroll

Fylkeskommunane har sidan regionsreforma hatt tilgang til Vegvesenets system for laboratorietjenester og materialkontroll.

Materialkontroll i vegprosjekt er prosessen med å sikra at alle materiale som blir brukte i prosjektet, som asfalt, betong og stein, oppfyller spesifikasjonane og krava som er sett av prosjektleiinga og relevante styresmakter. Dette kan innebera å testa materiala for kvalitet og styrkja, og dessutan å sørgja for at dei er leverte i rette mengder til rett tid. Materialkontroll er viktig for å sikra at vegprosjektet er sikkert og haldbart, og at det oppfyller krava til kvalitet og yting.

I utbyggingsprosjekt er det strenge lov- og forskriftspålagde krav om å gjennomføra kvalitetskontroll av materialet som blir nytta. Dokumentasjon i form av planar og prøvesvar skal bli arkivert. Tilgangen til systemet fylkeskommunane nyttar i dag, vil avsluttast ved årsskiftet 2023/2024. Vigo vil derfor i løpet av 2023, etablera eit prosjekt, som skal sikra nødvendig system for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av materialkontroll.


Talet på brukarar:

Tidsplan:

Prosjektansvarleg:

ntern teams:

Måling av dekke

Etter at regionsreforma tredde i kraft, har fylkeskommunane overteke måleutstyr/bilar for måling av dekke- og asfalt på fylkesvegane. Denne avtalen har endeleg sluttdato i 2024.

Det er forventa at den nye Vegdataforskriften blir primo vedteke 2023, så Vigo har planlagt eit prosjekt for å kartleggja behov for så å etablera ei framtidig løysing på datainnsamling og analyse av asfalt og dekkja på fylkesvegane. Som eit ledd i arbeidet, er det naturleg at behov og metode for dekkekartlegging på fylkesvegane blir utarbeidde, og dessutan å sjå på moglegheiter for å ta i bruk ny og eigna teknologi for kartlegging av andre tilstandar langs fylkesvegane, som siktsoner, vegoppmerking og anna.

Prosjektet vil vera eit sentralt bidrag til å etablera ein samlande og heilskapleg kartleggings- og vurderingsmetode av vegnettet, for å utarbeida nødvendig planar og budsjett for vedlikehald på fylkesvegnettet framover.


Talet på brukarar:

Tidsplan:

Prosjektansvarleg:

Intern teams:

Dokumentasjonsforvaltning og arkivering

I dei digitale løysingane som følgjer med porteføljen til samferdsel, så er alle arbeidsprosessar lagt opp til at den enkelte tilsette skal arkivera og journalføra sjølv i saks- og arkivsystema frå fylkeskommunane.

Av erfaring veit me at det er utfordrande for dei tilsette å ta seg tid til manuell arkivering. I tillegg er fleire av dei digitale løysingane me i dag jobbar i, ikkje lagt opp til at me enkelt og effektiv sjølv skal arkivera. Eit døme er det nye systemet innanfor drift og vedlikehald; ISY Road.

Vigo Samferdsel har ein ambisjon om at tilsette innanfor porteføljen vår skal sleppa å bruka tid på manuell arkivering. Arkivering skal vera noko som skjer løpande og automatisk medan den tilsette jobbaren. Ved å vareta dei arkivfaglege omsyna ved å byggja inn arkiveringa automatisk, sikrar me behovet frå fylkeskommunane for dokumentasjon, og me sikrar retten borgaren og samfunnet har til innsyn i notid og i framtid.

Saman med arkivleiarnettverket i Kollegiet HR, IKT og digitalisering har me starta opp arbeidsgrupper, der ambisjonen er automatisk og innebygd arkivering. Dette er eit langsiktig arbeid, og me er heilt i startfasen. Det handlar om å kartleggja behov og arbeidsprosessar, for å sjå kvar det er størst gevinstar å henta for automatisk arkivering.


Talet på brukarar:

Tidsplan:

Prosjektansvarleg:

Intern teams:

Saknar du noko?

Me jobbar for tida med å overføra innhald til den nye nettsida vår. Det er derfor ei moglegheit for at det du leitar etter ikkje er å finna på denne sida, eller at det har vorte flytta til ei anna side.

Ver vennleg og ta kontakt med oss, så hjelper me kvarandre!

Sidenavigasjon