Accessibility Tools

Samferdsel Wiki

Forklaring av Systemer, programvare, ord og begreper

Sist endret: 7. mars, 2024

Omgrep

Forklaringar av ulike omgrep som blir nytta i samband med seksjon samferdsel. Trykk på nedtrekkmenyane for å lesa.

Ein del av SVVs databasert økonomi- og prosjektstyringsverktøy for utbyggingsprosjekta sine. System for levering av avdragsnota på lektronisk format. Betaling for arbeid på regulerbare postar blir rekna som ein del av den opphavlege kontrakten, og blir derfor fakturert på vanlege avdragsnota («A-nota»)

Programvare laga for kostnadsestimering av investeringsprosjekt innan vegsektoren. Anslag er basert på at kostnadsanalysen blir utført av ei gruppe personar. Kalkylemetoden er basert på trinnvis kalkulasjon etter ovenfra-og-ned prinsippet: Kvart kostnadselement blir estimert ved trippelanslag – mest sannsynleg kostnad, lågaste og høgaste kostnad. Kostnadselementa som bidreg mest til uvissa til kalkylen blir delte opp i mindre einingar som såg re-estimeres, heilt til den samla uvissa til estimatet er på eit akseptabelt nivå. Er i sin heilskap eigd av Statens vegvesen. Trimble driftar løysinga for FK.

Eit forvaltningssystem for bruer, ferjekaiar og andre berande konstruksjonar. Systemet inneheld informasjon om alle bruer på riks- og fylkesvegnettet, inkludert inspeksjonar med brutilstand. I systemet kan ein også leggja inn tiltaksskildringar med kostnader, og planleggja når tiltak skal utførast.

Datafangst er eit webbasert verktøy for kontroll, redigering og registrering av objekt i NVDB.

Eit web-basert system som sikrar oppfølging av oppgåvene i SVVs entreprisekontraktar. ElRapp blir nytta for oppfølging av entreprenør/driftskontrakt. Dette inkluderer mannskapsregistrering, timeregistrering og «R-skjema».

SVVs webbaserte verktøy for samhandling i prosjekt, òg kalla prosjekthotell/webhotell.

FUNK-Ra (Funksjonskontrakt rapportar) genererer rapportar med oversikt over objekt knytt til ein veg. Rapportane som blir genererte er vidare knytt til eit bestemt kontraktsområde.

Fysak er ei programvare som Statens kartverk har utvikla og nyttar i den interne produksjonen sin av Geovekst-data. Denne programvara blir stilt til rådvelde dersom oppdragstakar ønskjer å nytta denne.

Statens vegvesens grunnundersøkingsdatabase. Alt som ligg i GUDB er også overført til NADAG – Nasjonal database for grunnundersøkingar.

SVVs dataverktøy for planlegging, oppfølging og rapportering av teknisk kvalitetskontroll på prosjekt.

SVVs webapplikasjon for dokumentasjon av utføring og materialkontroll ved vegbygging og byggjar på tidlegare versjonar av applikasjonen. Applikasjonen gir høve til oppbygging av asfalt- og betongreseptar og har faste hjelperegister med krav frå handbok N200 Vegbygging.

Statens vegvesens system for forvaltning av målestasjonar. Inkluderer database med trafikkregistreringsstasjonar, vêrstasjonar, kamerastasjonar og tilhøyrande utstyr.

Statens vegvesens berekningsverktøy for å kartlagge støyutsette område langs riks- og fylkesvegar.

Nasjonal Vegdatabank. Database med informasjon om statlege, kommunale, private, fylkes- og skogsbilvegar.

SVV bruker verktøyet Plania til å følgja opp forvaltning, drift og vedlikehald av tunnelar og andre objekt på og langs veg som skal ha periodisk tilsyn.

Tunnelar og andre vegobjekt er underlagde strenge krav i interne og eksterne retningslinjer. Plania varetek prinsippet om systematisk (periodisk) førebyggjande drift og vedlikehald. Det vil seia me har oversikt over kva me har, kva som skal gjerast, når det skal gjerast, og om det er gjort.

Pavement Management System. Programvare for entreprenørar. Planlegging av dekkevedlikehald og utlysing av asfalttilbod. Sest i samanheng med Rosita.

Praktisk styring av uvisse sett frå prosjekteigars perspektiv

Data- og dokumenthandteringssystem som blir brukt i Statens vegvesen. Inneheld store mengder rapportar om naturfare, grunnforhold, skredhendingar m.m.

Løysing for innsamling og prosessering av måledata (spor-, jevnhet- og friksjonsdata) og standardproduktet TNE. Sest i samanheng med PMS.

Overordna styring, kontroll og datainnsamling (engelsk: supervisory control and data acquisition) mykje brukt innan automasjons og styringssystem som ei nemning for system for styring og overvaking av automasjons- eller styringssystem. For tunnel blir trafikkstyringssystem brukte for å overvaka alarmar og styra mellom anna bommar, skilt og ventilasjon.

Produkt som gir deg høve til å registrera infrastrukturrelaterte data på ein kostnadssparande, effektiv og sikker måte både frå bilete, kart og ute i felt.

TRANSPORT NETWORK ENGINE. Ein open og konfigurerbar plattform som støttar mange ulike typar applikasjonar og verksemder som bruker eller administrerer informasjon om transportnettverk.

Trafikkdata er data om trafikk på vegnettet. Statens vegvesens trafikkdata omfattar punktmålingar og strekningsmålingar gjennomført med måleutstyr langs vegen. Trafikkdata.no har punktmålingar frå trafikkregistreringsstasjonar på det statlege og fylkeskommunale vegnettet og dessutan nokre kommunale vegar.

Statistikkgenerator/publikumsløysing for trafikkulykker

Trafikkulykkeregisteret til Statens vegvesen

Verktøy frå Statens vegvesen for å vareta tryggingsforvaltning på norske vegtunnelar. Verktøyet er utvikla for å gi tunnelforvaltarar og forvaltningsstyresmakt støtte til å tilfredsstilla krava i tunneltryggingsforskriftene.

Lagt ned. Tidlegare godbitar frå Nasjonal vegdatabank (NVDB) – tips om data og om bruk. All ny informasjon vert frå no av publisert på nvdb.atlas.vegvesen.no og drifts- og statusmeldingar på nvdbstatus.atlas.vegvesen.no.

Vegkart.no er ei kartløysing på internett som kan brukast til å henta data frå NVDB, og få dei presentert på kart eller lasta ned til rekneark og SOSI.

Systemet som operatørar på VTS nyttar for å registrera og distribuera trafikkinformasjon (vegmeldingar) om alle typar hendingar på vegnettet.

Vegviseren viser deg fortløpande posisjon i form av vegreferanse, vegnamn og koordinatar, og dessutan at ho lèt deg ta bilete som blir stempla med tidspunkt og posisjon i form av koordinatar, vegnamn og vegreferanse.

Vegvær er den nasjonale tenesta for vêrdata langs veg, og sørgjer for innsamling, lagring og formidling av vêrdata.Det er om lag 400 vêrstasjonar langs riks- og fylkesvegnettet i Noreg, og desse registrerer ulike typar meteorologiske og vegmeteorologiske måleverdiar avhengig av kva sensorar som finst på kvar enkelt vêrstasjon.

Vegtrafikksentralane er Statens vegvesens operative eining for å vareta trafikkstyring og trafikkinformasjon på europa-, riks- og fylkesvegane.

Hendingar registrert av Vegtrafikksentralen på vegnettet i heile landet med moglegheit for filtrering. (Tilgang kan bestillast i Selvbetjening)

Saknar du noko?

Me jobbar for tida med å overføra innhald til den nye nettsida vår. Det er derfor ei moglegheit for at det du leitar etter ikkje er å finna på denne sida, eller at det har vorte flytta til ei anna side.

Ver vennleg og ta kontakt med oss, så hjelper me kvarandre!

Sidenavigasjon